DesignerVerbCollection.Add(DesignerVerb) Metoda

Definicja

Dodaje określony DesignerVerb do kolekcji.Adds the specified DesignerVerb to the collection.

public:
 int Add(System::ComponentModel::Design::DesignerVerb ^ value);
public int Add (System.ComponentModel.Design.DesignerVerb value);
member this.Add : System.ComponentModel.Design.DesignerVerb -> int
Public Function Add (value As DesignerVerb) As Integer

Parametry

value
DesignerVerb

, DesignerVerb Aby dodać do kolekcji.The DesignerVerb to add to the collection.

Zwraca

Int32

Indeks w kolekcji, w której zostało dodane zlecenie.The index in the collection at which the verb was added.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak dodać DesignerVerb do DesignerVerbCollection .The following code example demonstrates how to add a DesignerVerb to a DesignerVerbCollection.

// Adds a DesignerVerb to the collection.
collection->Add( gcnew DesignerVerb( "Example designer verb",gcnew EventHandler( this, &Class1::ExampleEvent ) ) );
// Adds a DesignerVerb to the collection.
collection.Add( new DesignerVerb("Example designer verb", new EventHandler(this.ExampleEvent)) );
' Adds a DesignerVerb to the collection.
collection.Add(New DesignerVerb("Example designer verb", New EventHandler(AddressOf Me.ExampleEvent)))

Dotyczy