ViewTechnology Wyliczenie

Definicja

Definiuje identyfikatory dla zestawu technologii, które obsługują hosty obsługiwane przez projektanta.Defines identifiers for a set of technologies that designer hosts support.

public enum class ViewTechnology
public enum ViewTechnology
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum ViewTechnology
type ViewTechnology = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ViewTechnology = 
Public Enum ViewTechnology
Dziedziczenie
ViewTechnology
Atrybuty

Pola

Default 2

Określa domyślną pomoc techniczną dla widoku.Specifies the default view technology support.

Projektant główny może zwrócić dowolny typ obiektu, ale obiekt musi być zgodny z adapterem dla technologii hosta.The root designer may return any type of object, but the object must be compatible with an adapter for the technology of the host. Środowiska hostingu, takie jak Visual Studio, umożliwiają podłączenie nowych kart technologicznych.Hosting environments such as Visual Studio provide a way to plug in new view technology adapters. Domyślnym obiektem widoku projektanta Windows Forms jest Control wystąpienie.The default view object for the Windows Forms designer is a Control instance.

Passthrough 0

Reprezentuje tryb, w którym obiekt widoku jest przenoszona bezpośrednio do środowiska deweloperskiego.Represents a mode in which the view object is passed directly to the development environment.

Obiekt widoku musi implementować wszystkie interfejsy wymagane przez środowisko deweloperskie.The view object must implement any interfaces the development environment requires. Środowisko deweloperskie programu Visual Studio obsługuje obiekty widoku, które są kontrolkami ActiveX, aktywnym dokumentem lub obiektem, który implementuje IVsWindowPane interfejs, który jest dostępny w programie Visual Studio VSI (Visual Studio Integration).The Visual Studio development environment supports view objects that are either an ActiveX control, active document, or an object that implements the IVsWindowPane interface that is available through the Visual Studio VSI (Visual Studio Integration) program. Środowisko deweloperskie programu Visual Studio zapewnia obsługę tej technologii widoku.The Visual Studio development environment provides support for this view technology. Wsparcie dla tej technologii widoku nie jest koniecznie dostępne we wszystkich środowiskach deweloperskich.Support for this view technology is not necessarily available in all development environments.

WindowsForms 1

Reprezentuje tryb, w którym obiekt formantu Windows Forms udostępnia ekran dla projektanta głównego.Represents a mode in which a Windows Forms control object provides the display for the root designer. Host projektanta wypełnia okno dokumentu środowiska projektowego z kontrolką Windows Forms.The designer host fills the development environment document window with the Windows Forms control.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia ViewTechnology.Default w projektancie.The following example demonstrates how to use ViewTechnology.Default in a designer. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostarczonego dla GetView interfejsu.This example is part of a larger example provided for the GetView interface.

#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Design.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::ComponentModel::Design;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::Design;

namespace SampleRootDesigner
{
  ref class SampleRootDesigner;

  // This sample demonstrates how to provide the root designer view, or
  // design mode background view, by overriding IRootDesigner.GetView().
  // The following attribute associates the SampleRootDesigner designer
  // with the SampleComponent component.

  [Designer(SampleRootDesigner::typeid,IRootDesigner::typeid)]
  public ref class RootDesignedComponent: public Component
  {
  public:
   RootDesignedComponent(){}

  };

  public ref class SampleRootDesigner: public ComponentDesigner, public IRootDesigner
  {
  private:
   ref class RootDesignerView;

   // Member field of custom type RootDesignerView, a control that
   // will be shown in the Forms designer view. This member is
   // cached to reduce processing needed to recreate the
   // view control on each call to GetView().
   RootDesignerView^ m_view;

   // This method returns an instance of the view for this root
   // designer. The "view" is the user interface that is presented
   // in a document window for the user to manipulate.
   virtual Object^ GetView( ViewTechnology technology ) sealed = IRootDesigner::GetView
   {
     if ( technology != ViewTechnology::WindowsForms )
     {
      throw gcnew ArgumentException( "Not a supported view technology","technology" );
     }

     if ( m_view == nullptr )
     {
      
      // Some type of displayable Form or control is required
      // for a root designer that overrides GetView(). In this
      // example, a Control of type RootDesignerView is used.
      // Any class that inherits from Control will work.
      m_view = gcnew RootDesignerView( this );
     }

     return m_view;
   }


   // IRootDesigner.SupportedTechnologies is a required override for an
   // IRootDesigner. WindowsForms is the view technology used by this designer.
public:
   property array<ViewTechnology>^ SupportedTechnologies 
   {
    virtual array<ViewTechnology>^ get() 
    {
      return gcnew array<ViewTechnology> {ViewTechnology::Default};
          
    }
   }
   
   // RootDesignerView is a simple control that will be displayed
   // in the designer window.
   ref class RootDesignerView: public Control
   {
   private:
     SampleRootDesigner^ m_designer;

   public:
     RootDesignerView( SampleRootDesigner^ designer )
     {
      m_designer = designer;
      BackColor = Color::Blue;
      Font = gcnew System::Drawing::Font( Font->FontFamily->Name,24.0f );
     }


   protected:
     virtual void OnPaint( PaintEventArgs^ pe ) override
     {
      Control::OnPaint( pe );
      
      // Draws the name of the component in large letters.
      pe->Graphics->DrawString( m_designer->Component->Site->Name, Font, Brushes::Yellow, ClientRectangle );
     }

   };


  };


  // This sample component inherits from RootDesignedComponent which
  // uses the SampleRootDesigner.
  public ref class RootViewSampleComponent: public RootDesignedComponent
  {
  public:
   RootViewSampleComponent(){}

  };

}

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.Design;

namespace SampleRootDesigner
{	
  // This sample demonstrates how to provide the root designer view, or
  // design mode background view, by overriding IRootDesigner.GetView().

  // This sample component inherits from RootDesignedComponent which 
  // uses the SampleRootDesigner.
  public class RootViewSampleComponent : RootDesignedComponent
  {
    public RootViewSampleComponent()
    {
    }
  }

  // The following attribute associates the SampleRootDesigner designer 
  // with the SampleComponent component.
  [Designer(typeof(SampleRootDesigner), typeof(IRootDesigner))]
  public class RootDesignedComponent : Component
  {
    public RootDesignedComponent()
    {
    }
  }

  public class SampleRootDesigner : ComponentDesigner, IRootDesigner
  {
    // Member field of custom type RootDesignerView, a control that 
    // will be shown in the Forms designer view. This member is 
    // cached to reduce processing needed to recreate the 
    // view control on each call to GetView().
    private RootDesignerView m_view;			

    // This method returns an instance of the view for this root
    // designer. The "view" is the user interface that is presented
    // in a document window for the user to manipulate. 
    object IRootDesigner.GetView(ViewTechnology technology) 
    {
      if (technology != ViewTechnology.Default)
      {
        throw new ArgumentException("Not a supported view technology", "technology");
      }
      if (m_view == null)
      {
          // Some type of displayable Form or control is required 
          // for a root designer that overrides GetView(). In this 
          // example, a Control of type RootDesignerView is used.
          // Any class that inherits from Control will work.
        m_view = new RootDesignerView(this);
      }
      return m_view;
    }

    // IRootDesigner.SupportedTechnologies is a required override for an
    // IRootDesigner. Default is the view technology used by this designer. 
    ViewTechnology[] IRootDesigner.SupportedTechnologies 
    {
      get
      {
        return new ViewTechnology[] {ViewTechnology.Default};
      }
    }

    // RootDesignerView is a simple control that will be displayed 
    // in the designer window.
    private class RootDesignerView : Control 
    {
      private SampleRootDesigner m_designer;

      public RootDesignerView(SampleRootDesigner designer)
      {
        m_designer = designer;
        BackColor = Color.Blue;
        Font = new Font(Font.FontFamily.Name, 24.0f);
      }

      protected override void OnPaint(PaintEventArgs pe)
      {
        base.OnPaint(pe);

        // Draws the name of the component in large letters.
        pe.Graphics.DrawString(m_designer.Component.Site.Name, Font, Brushes.Yellow, ClientRectangle);
      }
    }		
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.ComponentModel.Design
Imports System.Diagnostics
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.Design

Namespace SampleRootDesigner

  ' This sample demonstrates how to provide the root designer view, or
  ' design mode background view, by overriding IRootDesigner.GetView().

  ' This sample component inherits from RootDesignedComponent which 
  ' uses the SampleRootDesigner.
  Public Class RootViewSampleComponent
    Inherits RootDesignedComponent

    Public Sub New()
    End Sub

  End Class

  ' The following attribute associates the SampleRootDesigner designer 
  ' with the SampleComponent component.
  <Designer(GetType(SampleRootDesigner), GetType(IRootDesigner))> _
  Public Class RootDesignedComponent
    Inherits Component

    Public Sub New()
    End Sub 

  End Class 

  Public Class SampleRootDesigner
    Inherits ComponentDesigner
    Implements IRootDesigner

    ' Member field of custom type RootDesignerView, a control that 
    ' will be shown in the Forms designer view. This member is 
    ' cached to reduce processing needed to recreate the 
    ' view control on each call to GetView().
    Private m_view As RootDesignerView

    ' This method returns an instance of the view for this root
    ' designer. The "view" is the user interface that is presented
    ' in a document window for the user to manipulate. 
    Function GetView(ByVal technology As ViewTechnology) As Object Implements IRootDesigner.GetView
      If Not technology = ViewTechnology.Default Then
        Throw New ArgumentException("Not a supported view technology", "technology")
      End If
      If m_view Is Nothing Then
        ' Some type of displayable Form or control is required for a root designer that overrides 
        ' GetView(). In this example, a Control of type RootDesignerView is used.
        ' Any class that inherits from Control will work. 
        m_view = New RootDesignerView(Me)
      End If
      Return m_view
    End Function 

    ' IRootDesigner.SupportedTechnologies is a required override for an 
    ' IRootDesigner. Default is the view technology used by this designer.
    ReadOnly Property SupportedTechnologies() As ViewTechnology() Implements IRootDesigner.SupportedTechnologies
      Get
        Return New ViewTechnology() {ViewTechnology.Default}
      End Get
    End Property

    ' RootDesignerView is a simple control that will be displayed 
    ' in the designer window.
    Private Class RootDesignerView
      Inherits Control
      Private m_designer As SampleRootDesigner

      Public Sub New(ByVal designer As SampleRootDesigner)
        m_designer = designer
        BackColor = Color.Blue
        Font = New Font(Font.FontFamily.Name, 24.0F)
      End Sub 

      Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal pe As PaintEventArgs)
        MyBase.OnPaint(pe)
        ' Draws the name of the component in large letters.
        Dim rf As New RectangleF(ClientRectangle.X, ClientRectangle.Y, ClientRectangle.Width, ClientRectangle.Height)
        pe.Graphics.DrawString(m_designer.Component.Site.Name, Font, Brushes.Yellow, rf)
      End Sub 

    End Class
  End Class

End Namespace 

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać wyliczenia ViewTechnology> w projektancie.The following example demonstrates how to use the `ViewTechnology> enumeration in a designer. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostarczonego dla LocalizationExtenderProvider klasy.This example is part of a larger example provided for the LocalizationExtenderProvider class.

#using <system.dll>
#using <system.design.dll>
#using <system.windows.forms.dll>
#using <system.drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::ComponentModel::Design;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::Design;

// This example demonstrates adding localization support to a component hierarchy from a
// custom IRootDesigner using the LocalizationExtenderProvider class.
namespace LocalizationExtenderProviderExample
{

  // Example IRootDesigner implementation demonstrates LocalizationExtenderProvider support.
  private ref class SampleRootDesigner: public IRootDesigner
  {
  private:

   // RootDesignerView is a simple control that will be displayed in the designer window.
   ref class RootDesignerView: public Control
   {
   private:
     SampleRootDesigner^ m_designer;
     IComponent^ comp;

   public:
     RootDesignerView( SampleRootDesigner^ designer, IComponent^ component )
     {
      m_designer = designer;
      this->comp = component;
      BackColor = Color::Blue;
      Font = gcnew System::Drawing::Font( FontFamily::GenericMonospace,12 );
     }


   protected:

     // Displays the name of the component and the name of the assembly of the component
     // that this root designer is providing support for.
     virtual void OnPaint( PaintEventArgs^ pe ) override
     {
      Control::OnPaint( pe );
      if ( m_designer != 0 && comp != 0 )
      {
        
        // Draws the name of the component in large letters.
        pe->Graphics->DrawString( "Root Designer View", Font, Brushes::Yellow, 8, 4 );
        pe->Graphics->DrawString( String::Concat( "Design Name : ", comp->Site->Name ), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",10 ), Brushes::Yellow, 8, 28 );
        pe->Graphics->DrawString( String::Concat( "Assembly  : ", comp->GetType()->AssemblyQualifiedName ), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",10 ), Brushes::Yellow, System::Drawing::RectangleF( System::Drawing::Point( 8, 44 ), System::Drawing::Size( ClientRectangle.Width - 8, ClientRectangle.Height - 44 ) ) );
        
        // Uses the site of the component to acquire an ISelectionService and sets the property grid focus to the component.
        ISelectionService^ selectionService = dynamic_cast<ISelectionService^>(comp->Site->GetService( typeid<ISelectionService^> ));
        if ( selectionService != nullptr )
        {
         array<IComponent^>^myArray = {m_designer->component};
         selectionService->SetSelectedComponents( static_cast<Array^>(myArray) );
        }
      }
     }

   };


  protected:

   // RootDesignerView Control provides a full region designer view for this root designer's associated component.
   RootDesignerView^ m_view;

   // Stores reference to the LocalizationExtenderProvider this designer adds, in order to remove it on Dispose.
   LocalizationExtenderProvider^ extender;

   // Internally stores the IDesigner's component reference
   IComponent^ component;

   // Provides a RootDesignerView object that supports ViewTechnology.WindowsForms.
   Object^ GetView( ViewTechnology technology )
   {
     if ( technology != ViewTechnology::WindowsForms )
     {
      throw gcnew ArgumentException( "Not a supported view technology", "technology" );
     }

     if ( m_view == nullptr )
     {
      
      // Create the view control. In this example, a Control of type RootDesignerView is used.
      // A WindowsForms ViewTechnology view provider requires a class that inherits from Control.
      m_view = gcnew RootDesignerView( this,this->Component );
     }

     return m_view;
   }


   property array<ViewTechnology>^ SupportedTechnologies 
   {

     // This designer supports the WindowsForms view technology.
     array<ViewTechnology>^ IRootDesigner::get()
     {
      ViewTechnology myArray[] = {ViewTechnology::WindowsForms};
      return myArray;
     }

   }

  public:

   // Adds a LocalizationExtenderProvider for the component this designer is initialized to support.
   void Initialize( IComponent^ component )
   {
     this->component = component;
     
     // If no extender from this designer is active...
     if ( extender == nullptr )
     {
      
      // Adds a LocalizationExtenderProvider that provides localization support properties to the specified component.
      extender = gcnew LocalizationExtenderProvider( this->component->Site,this->component );
      
     }
   }


   property DesignerVerbCollection^ Verbs 
   {

     // Empty IDesigner interface property and method implementations
     DesignerVerbCollection^ get()
     {
      return nullptr;
     }

   }

   property IComponent^ Component 
   {
     IComponent^ get()
     {
      return this->component;
     }

   }
   void DoDefaultAction(){}

   void Dispose(){}


  protected:

   // If a LocalizationExtenderProvider has been added, removes the extender provider.
   void Dispose( bool disposing )
   {
     
     // If an extender has been added, remove it
     if ( extender != nullptr )
     {
      
      // Disposes of the extender provider. The extender
      // provider removes itself from the extender provider
      // service when it is disposed.
      extender->Dispose();
      extender = nullptr;
     }
   }

  };


  // The following attribute associates the RootDesignedComponent with the RootDesignedComponent component.

  [Designer(__typeof(SampleRootDesigner),__typeof(IRootDesigner))]
  public ref class RootDesignedComponent: public Component
  {
  public:
   RootDesignedComponent(){}

  };


  // RootViewDesignerComponent is a component associated with the SampleRootDesigner
  // IRootDesigner that provides LocalizationExtenderProvider localization support.
  // This derived class is included at the top of this example to enable
  // easy launching of designer view without having to put the class in its own file.
  public ref class RootViewDesignerComponent: public RootDesignedComponent
  {
  public:
   RootViewDesignerComponent(){}

  };

}

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.Design;

// This example demonstrates adding localization support to a component hierarchy from a 
// custom IRootDesigner using the LocalizationExtenderProvider class.
namespace LocalizationExtenderProviderExample
{	
  // RootViewDesignerComponent is a component associated with the SampleRootDesigner
  // IRootDesigner that provides LocalizationExtenderProvider localization support.
  // This derived class is included at the top of this example to enable 
  // easy launching of designer view without having to put the class in its own file.
  public class RootViewDesignerComponent : RootDesignedComponent
  { 
    public RootViewDesignerComponent()
    {      
    }
  }

  // The following attribute associates the RootDesignedComponent with the RootDesignedComponent component.
  [Designer(typeof(SampleRootDesigner), typeof(IRootDesigner))]
  public class RootDesignedComponent : Component
  {
    public RootDesignedComponent()
    {
    }  
  }

  // Example IRootDesigner implementation demonstrates LocalizationExtenderProvider support.
  internal class SampleRootDesigner : IRootDesigner
  {
    // RootDesignerView Control provides a full region designer view for this root designer's associated component.
    private RootDesignerView m_view;			
    // Stores reference to the LocalizationExtenderProvider this designer adds, in order to remove it on Dispose.
    private LocalizationExtenderProvider extender;    
    // Internally stores the IDesigner's component reference
    private IComponent component;        
    
    // Adds a LocalizationExtenderProvider for the component this designer is initialized to support.
    public void Initialize(System.ComponentModel.IComponent component)
    {
      this.component = component;
      
      // If no extender from this designer is active...
      if( extender == null )
      {
        // Adds a LocalizationExtenderProvider that provides localization support properties to the specified component.
        extender = new LocalizationExtenderProvider(this.component.Site, this.component);
      }
    }

    // Provides a RootDesignerView object that supports ViewTechnology.WindowsForms.
    object IRootDesigner.GetView(ViewTechnology technology) 
    {
      if (technology != ViewTechnology.WindowsForms)
      {
        throw new ArgumentException("Not a supported view technology", "technology");
      }
      if (m_view == null )
      {
        // Create the view control. In this example, a Control of type RootDesignerView is used.
        // A WindowsForms ViewTechnology view provider requires a class that inherits from Control.
        m_view = new RootDesignerView(this, this.Component);
      }
      return m_view;
    }

    // This designer supports the WindowsForms view technology.
    ViewTechnology[] IRootDesigner.SupportedTechnologies 
    {
      get
      {
        return new ViewTechnology[] {ViewTechnology.WindowsForms};
      }
    }
    
    // If a LocalizationExtenderProvider has been added, removes the extender provider.
    protected void Dispose(bool disposing)
    {      
      // If an extender has been added, remove it
      if( extender != null ) 
      {
        // Disposes of the extender provider. The extender 
        // provider removes itself from the extender provider
        // service when it is disposed.
        extender.Dispose();
        extender = null;        
      }      
    }

    // Empty IDesigner interface property and method implementations
    public System.ComponentModel.Design.DesignerVerbCollection Verbs
    {
      get
      {
        return null;
      }
    }

    public System.ComponentModel.IComponent Component
    {
      get
      {
        return this.component;
      }
    }

    public void DoDefaultAction()
    {      
    }

    public void Dispose()
    {    
    }
    
    // RootDesignerView is a simple control that will be displayed in the designer window.
    private class RootDesignerView : Control
    {
      private SampleRootDesigner m_designer;  
      private IComponent comp;
      
      public RootDesignerView(SampleRootDesigner designer, IComponent component)
      {
        m_designer = designer;            
        this.comp = component;   
        BackColor = Color.Blue;
        Font = new Font(FontFamily.GenericMonospace, 12);
      }

      // Displays the name of the component and the name of the assembly of the component 
      // that this root designer is providing support for.
      protected override void OnPaint(PaintEventArgs pe)
      {
        base.OnPaint(pe);

        if( m_designer != null && comp != null )
        {
          // Draws the name of the component in large letters.
          pe.Graphics.DrawString("Root Designer View", Font, Brushes.Yellow, 8, 4);          
          pe.Graphics.DrawString("Design Name : "+comp.Site.Name, new Font("Arial", 10), Brushes.Yellow, 8, 28);          
          pe.Graphics.DrawString("Assembly  : "+comp.GetType().AssemblyQualifiedName, new Font("Arial", 10), Brushes.Yellow, new Rectangle(new Point(8, 44), new Size(ClientRectangle.Width-8, ClientRectangle.Height-44)));          

          // Uses the site of the component to acquire an ISelectionService and sets the property grid focus to the component.
          ISelectionService selectionService = (ISelectionService)comp.Site.GetService(typeof(ISelectionService));
          if( selectionService != null )        
            selectionService.SetSelectedComponents( new IComponent[] { m_designer.component } );       
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.ComponentModel.Design
Imports System.Diagnostics
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.Design

' This example demonstrates adding localization support to a component hierarchy from a 
' custom IRootDesigner using the LocalizationExtenderProvider class.

' RootViewDesignerComponent is a component associated with the SampleRootDesigner
' IRootDesigner that provides LocalizationExtenderProvider localization support.
' This derived class is included at the top of this example to enable 
' easy launching of designer view without having to put the class in its own file.
Public Class RootViewDesignerComponent
  Inherits RootDesignedComponent

  Public Sub New()
  End Sub
End Class

' The following attribute associates the RootDesignedComponent with the RootDesignedComponent component.
<Designer(GetType(SampleRootDesigner), GetType(IRootDesigner))> _
Public Class RootDesignedComponent
  Inherits Component

  Public Sub New()
  End Sub
End Class

' Example IRootDesigner implementation demonstrates LocalizationExtenderProvider support.
Friend Class SampleRootDesigner
  Implements IRootDesigner

  ' RootDesignerView Control provides a full region designer view for this root designer's associated component.
  Private m_view As RootDesignerView
  ' Stores reference to the LocalizationExtenderProvider this designer adds, in order to remove it on Dispose.
  Private extender As LocalizationExtenderProvider
  ' Internally stores the IDesigner's component reference
  Private component_ As IComponent

  ' Adds a LocalizationExtenderProvider for the component this designer is initialized to support.
  Public Sub Initialize(ByVal component As System.ComponentModel.IComponent) Implements IRootDesigner.Initialize
    Me.component_ = component

    ' If no extender from this designer is active...
    If extender Is Nothing Then
      ' Adds a LocalizationExtenderProvider that provides localization support properties to the specified component.
      extender = New LocalizationExtenderProvider(Me.component_.Site, Me.component_)
    End If
  End Sub

  ' Provides a RootDesignerView object that supports ViewTechnology.WindowsForms.
  Function GetView(ByVal technology As ViewTechnology) As Object Implements IRootDesigner.GetView

    If technology <> ViewTechnology.WindowsForms Then
      Throw New ArgumentException("Not a supported view technology", "technology")
    End If
    If m_view Is Nothing Then
      ' Create the view control. In this example, a Control of type RootDesignerView is used.
      ' A WindowsForms ViewTechnology view provider requires a class that inherits from Control.
      m_view = New RootDesignerView(Me, Me.Component)
    End If
    Return m_view

  End Function

  ' This designer supports the WindowsForms view technology.
  ReadOnly Property SupportedTechnologies() As ViewTechnology() Implements IRootDesigner.SupportedTechnologies
    Get
      Return New ViewTechnology() {ViewTechnology.WindowsForms}
    End Get
  End Property

  ' If a LocalizationExtenderProvider has been added, removes the extender provider.
  Protected Overloads Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    ' If an extender has been added, remove it
    If (extender IsNot Nothing) Then
      ' Disposes of the extender provider. The extender 
      ' provider removes itself from the extender provider
      ' service when it is disposed.
      extender.Dispose()
      extender = Nothing
    End If
  End Sub

  ' Empty IDesigner interface property and method implementations
  Public ReadOnly Property Verbs() As System.ComponentModel.Design.DesignerVerbCollection Implements IDesigner.Verbs
    Get
      Return Nothing
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Component() As System.ComponentModel.IComponent Implements IRootDesigner.Component
    Get
      Return Me.component_
    End Get
  End Property

  Public Sub DoDefaultAction() Implements IDesigner.DoDefaultAction
  End Sub

  Public Overloads Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
  End Sub

  ' RootDesignerView is a simple control that will be displayed in the designer window.
  Private Class RootDesignerView
    Inherits Control
    Private m_designer As SampleRootDesigner
    Private comp As IComponent

    Public Sub New(ByVal designer As SampleRootDesigner, ByVal component As IComponent)
      m_designer = designer
      Me.comp = component
      BackColor = Color.Blue
      Font = New Font(FontFamily.GenericMonospace, 12)
    End Sub

    ' Displays the name of the component and the name of the assembly of the component 
    ' that this root designer is providing support for.
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal pe As PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(pe)

      If (m_designer IsNot Nothing) AndAlso (comp IsNot Nothing) Then
        ' Draws the name of the component in large letters.
        pe.Graphics.DrawString("Root Designer View", Font, Brushes.Yellow, 8, 4)
        pe.Graphics.DrawString("Design Name : " + comp.Site.Name, New Font("Arial", 10), Brushes.Yellow, 8, 28)
        
        ' Uses the site of the component to acquire an ISelectionService and sets the property grid focus to the component.
        Dim selectionService As ISelectionService = CType(comp.Site.GetService(GetType(ISelectionService)), ISelectionService)
        If (selectionService IsNot Nothing) Then
          selectionService.SetSelectedComponents(New IComponent() {m_designer.Component})
        End If
      End If
    End Sub
  End Class

End Class

Uwagi

Model karty widoku zastępuje funkcję i dodaje do niej funkcję ViewTechnology ; jednak ta ViewTechnology Funkcja jest zachowywana w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami i w przyszłości, jeśli zostanie wybrana opcja.The view adapter model replaces and adds functionality to the ViewTechnology feature; however, the ViewTechnology feature is retained for both backward compatibility and future use, if you choose.

ViewTechnology definiuje identyfikatory, które mogą wskazywać tryb służący do kontrolowania wyświetlania dokumentu hostowanego przez projektanta.ViewTechnology defines identifiers that can indicate the mode to use for controlling the display of a designer-hosted document.

Wartości należy używać tylko Default w środowisku hostingu projektanta.You should only use the Default value in your designer hosting environment. W poprzednich wersjach .NET Framework ViewTechnology Wyliczenie określa typ modelu interfejsu użytkownika obsługiwanego przez projektanta głównego.In previous versions of the .NET Framework, the ViewTechnology enumeration specified the type of UI model supported by a root designer. Ponieważ ten model nie jest rozszerzalny, należy zamiast tego użyć modelu karty widoku .Because this model is not extensible, you should instead use a view adapter model. Karta widoku to typ, który dostosowuje obiekt jednego typu do drugiego.A view adapter is a type that adapts an object of one type to another.

Na przykład Projektant HTML może zwrócić DemoDOM drzewo jako widok.For example, an HTML designer might return a DemoDOM tree as its view. Projektant HTML zwraca technologię wyświetlania Default .The HTML designer returns a view technology of Default. W środowisku hostingu Windows Forms byłaby dostępna co najmniej jedna Klasa widoku.A Windows Forms hosting environment would have one or more view adapter classes available. Jeśli jedna taka Klasa mogłaby skonwertować DemoDOM do kontrolki Windows Forms, aplikacja hostingu może obsługiwać ten typ projektanta.If one such class could convert the DemoDOM into a Windows Forms control, the hosting application can support this type of designer. Jeśli żadna z kart nie może obsłużyć typu danych zwracanego z GetView metody projektanta, obciążenie projektanta zakończy się niepowodzeniem i zostanie wyświetlony błąd.If no adapter can handle the data type returned from the designer's GetView method, the load of the designer will fail, and the user will be presented with an error.

Program Visual Studio ma rozszerzalny schemat służący do udostępniania kart widoków, dzięki czemu można dostosowywać do dowolnej technologii interfejsu użytkownika.Visual Studio has an extensible scheme for providing view adapters, so it can adapt to any UI technology. Dostawcy technologii innych firm mogą również oferować odpowiednią kartę widoku, a ich modele obiektów są natychmiast zużywane.Third-party technology providers can also offer an appropriate view adapter, and their object models are immediately consumable.

Dotyczy