IBindingList.AllowNew Właściwość

Definicja

Określa, czy można dodawać elementy do listy przy użyciu AddNew() .Gets whether you can add items to the list using AddNew().

public:
 property bool AllowNew { bool get(); };
public bool AllowNew { get; }
member this.AllowNew : bool
Public ReadOnly Property AllowNew As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli możesz dodać elementy do listy za pomocą AddNew() ; w przeciwnym razie, false .true if you can add items to the list using AddNew(); otherwise, false.

Uwagi

Jeśli IList.IsFixedSize lub IList.IsReadOnly jest true , ta właściwość zwraca false .If IList.IsFixedSize or IList.IsReadOnly is true, this property returns false.

Dotyczy