IBindingList.ApplySort(PropertyDescriptor, ListSortDirection) Metoda

Definicja

Sortuje listę na podstawie i a PropertyDescriptor ListSortDirection .Sorts the list based on a PropertyDescriptor and a ListSortDirection.

public:
 void ApplySort(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ property, System::ComponentModel::ListSortDirection direction);
public void ApplySort (System.ComponentModel.PropertyDescriptor property, System.ComponentModel.ListSortDirection direction);
abstract member ApplySort : System.ComponentModel.PropertyDescriptor * System.ComponentModel.ListSortDirection -> unit
Public Sub ApplySort (property As PropertyDescriptor, direction As ListSortDirection)

Parametry

property
PropertyDescriptor

PropertyDescriptorSortuj według.The PropertyDescriptor to sort by.

direction
ListSortDirection

Jedna z ListSortDirection wartości.One of the ListSortDirection values.

Wyjątki

Uwagi

W przypadku dodania lub usunięcia elementów te elementy są umieszczane w kolejności sortowania.If items are added or removed, these items are placed in the order of the sort.

Ta metoda jest obsługiwana SupportsSorting , jeśli jest true ; w przeciwnym razie metoda wygeneruje NotSupportedException .This method is supported if SupportsSorting is true; otherwise, this method throws a NotSupportedException.

Uwagi dotyczące implementowania

Implementacja tej metody powinna zgłosić ListChanged zdarzenie z Reset wyliczeniem.The implementation of this method should raise a ListChanged event with the Reset enumeration.

Dotyczy