IBindingList.IsSorted Właściwość

Definicja

Pobiera, czy elementy na liście są sortowane.Gets whether the items in the list are sorted.

public:
 property bool IsSorted { bool get(); };
public bool IsSorted { get; }
member this.IsSorted : bool
Public ReadOnly Property IsSorted As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli został ApplySort(PropertyDescriptor, ListSortDirection) wywołany i RemoveSort() nie został wywołany; w przeciwnym razie false .true if ApplySort(PropertyDescriptor, ListSortDirection) has been called and RemoveSort() has not been called; otherwise, false.

Wyjątki

Uwagi

Ta właściwość jest obsługiwana SupportsSorting , jeśli jest true ; w przeciwnym razie ta właściwość zgłasza NotSupportedException .This property is supported if SupportsSorting is true; otherwise, this property throws a NotSupportedException.

IsSortedW przypadku powracania true elementy są dodawane lub usuwane w kolejności sortowania.If IsSorted returns true, items are added or removed in the order of the sort.

Dotyczy