IBindingList.RemoveSort Metoda

Definicja

Usuwa wszelkie sortowanie zastosowane przy ApplySort(PropertyDescriptor, ListSortDirection)użyciu.Removes any sort applied using ApplySort(PropertyDescriptor, ListSortDirection).

public:
 void RemoveSort();
public void RemoveSort ();
abstract member RemoveSort : unit -> unit
Public Sub RemoveSort ()

Wyjątki

Uwagi

Ta właściwość jest obsługiwana SupportsSorting true, jeśli jest; w przeciwnym razie ta właściwość zgłasza. NotSupportedExceptionThis property is supported if SupportsSorting is true; otherwise, this property throws a NotSupportedException.

Po wywołaniu tej metody należy zgłosić ListChanged zdarzenie Reset z wyliczeniem.When you call this method, you should raise a ListChanged event with the Reset enumeration.

Dotyczy