IBindingList.SortDirection Właściwość

Definicja

Pobiera kierunek sortowania.Gets the direction of the sort.

public:
 property System::ComponentModel::ListSortDirection SortDirection { System::ComponentModel::ListSortDirection get(); };
public System.ComponentModel.ListSortDirection SortDirection { get; }
member this.SortDirection : System.ComponentModel.ListSortDirection
Public ReadOnly Property SortDirection As ListSortDirection

Wartość właściwości

Jedna z ListSortDirection wartości.One of the ListSortDirection values.

Wyjątki

Uwagi

Ta właściwość jest obsługiwana SupportsSorting true, jeśli jest; w przeciwnym razie ta właściwość zgłasza. NotSupportedExceptionThis property is supported if SupportsSorting is true; otherwise, this property throws a NotSupportedException.

Dotyczy