IBindingList.SortProperty Właściwość

Definicja

PropertyDescriptor Pobiera, który jest używany do sortowania.Gets the PropertyDescriptor that is being used for sorting.

public:
 property System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ SortProperty { System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ get(); };
public System.ComponentModel.PropertyDescriptor SortProperty { get; }
member this.SortProperty : System.ComponentModel.PropertyDescriptor
Public ReadOnly Property SortProperty As PropertyDescriptor

Wartość właściwości

PropertyDescriptor Jest używany do sortowania.The PropertyDescriptor that is being used for sorting.

Wyjątki

Uwagi

Ta właściwość jest obsługiwana SupportsSorting true, jeśli jest; w przeciwnym razie ta właściwość zgłasza. NotSupportedExceptionThis property is supported if SupportsSorting is true; otherwise, this property throws a NotSupportedException.

Dotyczy