IBindingList.SupportsSorting Właściwość

Definicja

Określa, czy lista obsługuje sortowanie.Gets whether the list supports sorting.

public:
 property bool SupportsSorting { bool get(); };
public bool SupportsSorting { get; }
member this.SupportsSorting : bool
Public ReadOnly Property SupportsSorting As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli lista obsługuje sortowanie; w przeciwnym razie. falsetrue if the list supports sorting; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli ta właściwość ma truewartość IsSorted, SortProperty SortDirection,,,, i RemoveSort są obsługiwane. ApplySortIf this property is true, then IsSorted, SortProperty, SortDirection, ApplySort, and RemoveSort are supported.

Dotyczy