IBindingListView.SupportsFiltering Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy źródło danych obsługuje filtrowanie.Gets a value indicating whether the data source supports filtering.

public:
 property bool SupportsFiltering { bool get(); };
public bool SupportsFiltering { get; }
member this.SupportsFiltering : bool
Public ReadOnly Property SupportsFiltering As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli źródło danych obsługuje filtrowanie; w przeciwnym razie false .true if the data source supports filtering; otherwise, false.

Uwagi

Mając SupportsFiltering Właściwość, należy zaimplementować filtrowanie jako ciąg, który ma być interpretowany przez implementację źródła danych.With the SupportsFiltering property, you implement filtering as a string to be interpreted by the data source implementation.

Dotyczy