IComponent.Disposed Zdarzenie

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje Disposed zdarzenie składnika.

public:
 event EventHandler ^ Disposed;
event EventHandler? Disposed;
event EventHandler Disposed;
member this.Disposed : EventHandler 
Event Disposed As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Podczas tworzenia delegata Disposed należy zidentyfikować metodę, która obsługuje zdarzenie. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów programu obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Dotyczy

Zobacz też