IComponent Interfejs

Definicja

Oferuje funkcje wymagane przez wszystkie składniki.Provides functionality required by all components.

public interface class IComponent : IDisposable
[System.ComponentModel.TypeConverter("System.ComponentModel.ComponentConverter, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")]
public interface IComponent : IDisposable
public interface IComponent : IDisposable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ComponentConverter))]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IComponent : IDisposable
[<System.ComponentModel.TypeConverter("System.ComponentModel.ComponentConverter, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")>]
type IComponent = interface
  interface IDisposable
type IComponent = interface
  interface IDisposable
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ComponentConverter))>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IComponent = interface
  interface IDisposable
Public Interface IComponent
Implements IDisposable
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób implementacji IComponent ISite interfejsów, i IContainer .The following code example demonstrates how to implement the IComponent, ISite, and IContainer interfaces.

/// <summary>
/// The following example demonstrates the implementation of 
/// ISite, IComponent, and IContainer for use in a simple library container.
///
/// This example uses the System, System.ComponentModel, and System.Collections
/// namespaces.
/// </summary>

//This code segment implements the ISite and IComponent interfaces.
//The implementation of the IContainer interface can be seen in the documentation 
//of IContainer.

//Implement the ISite interface.

// The ISBNSite class represents the ISBN name of the book component
class ISBNSite : ISite
{
  private IComponent m_curComponent;
  private IContainer m_curContainer;
  private bool m_bDesignMode;
  private string m_ISBNCmpName;

  public ISBNSite(IContainer actvCntr, IComponent prntCmpnt)
  {
    m_curComponent = prntCmpnt;
    m_curContainer = actvCntr;
    m_bDesignMode = false;
    m_ISBNCmpName = null;
  }

  //Support the ISite interface.
  public virtual IComponent Component
  {
    get
    {
      return m_curComponent;
    }
  }

  public virtual IContainer Container
  {
    get
    {
      return m_curContainer;
    }
  }
  
  public virtual bool DesignMode
  {
    get
    {
      return m_bDesignMode;
    }
  }

  public virtual string Name
  {
    get
    {
      return m_ISBNCmpName;
    }

    set
    {
      m_ISBNCmpName = value;
    }
  }

  //Support the IServiceProvider interface.
  public virtual object GetService(Type serviceType)
  {
    //This example does not use any service object.
    return null;
  }
}

// The BookComponent class represents the book component of the library container.

// This class implements the IComponent interface.

class BookComponent : IComponent
{
  public event EventHandler Disposed;
  private ISite m_curISBNSite;
  private string m_bookTitle;
  private string m_bookAuthor;

  public BookComponent(string Title, string Author)
  {
    m_curISBNSite = null;
    Disposed = null;
    m_bookTitle = Title;
    m_bookAuthor = Author;
  }

  public string Title
  {
    get
    {
      return m_bookTitle;
    }
  }

  public string Author
  {
    get
    {
      return m_bookAuthor;
    }
  }

  public virtual void Dispose()
  {	
    //There is nothing to clean.
    if(Disposed != null)
      Disposed(this,EventArgs.Empty);
  }

  public virtual ISite Site
  {
    get
    {
      return m_curISBNSite;
    }
    set
    {
      m_curISBNSite = value;
    }
  }

  public override bool Equals(object cmp)
  {
    BookComponent cmpObj = (BookComponent)cmp;
    if(this.Title.Equals(cmpObj.Title) && this.Author.Equals(cmpObj.Author))
      return true;

    return false;
  }

  public override int GetHashCode()
  {
    return base.GetHashCode();
  }
}
  'The following example demonstrates the implementation of 
  'ISite, IComponent, and IContainer for use in a simple library container.
  '
  'This example imports the System, System.ComponentModel, and System.Collections
  'namespaces.

  'This code segment implements the ISite and IComponent interfaces.
  'The implementation of the IContainer interface can be seen in the documentation 
  'of IContainer.

  'Implement the ISite interface.

  'The ISBNSite class represents the ISBN name of the book component
  
Class ISBNSite
  Implements ISite
  Private m_curComponent As IComponent
  Private m_curContainer As IContainer
  Private m_bDesignMode As Boolean
  Private m_ISBNCmpName As String

  Public Sub New(ByVal actvCntr As IContainer, ByVal prntCmpnt As IComponent)
    m_curComponent = prntCmpnt
    m_curContainer = actvCntr
    m_bDesignMode = False
    m_ISBNCmpName = Nothing
  End Sub

  'Support the ISite interface.
  Public ReadOnly Property Component() As IComponent Implements ISite.Component
    Get
      Return m_curComponent
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Container() As IContainer Implements ISite.Container
    Get
      Return m_curContainer
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property DesignMode() As Boolean Implements ISite.DesignMode
    Get
      Return m_bDesignMode
    End Get
  End Property

  Public Property Name() As String Implements ISite.Name
    Get
      Return m_ISBNCmpName
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
      m_ISBNCmpName = Value
    End Set
  End Property

  'Support the IServiceProvider interface.
  Public Function GetService(ByVal serviceType As Type) As Object Implements IServiceProvider.GetService
    'This example does not use any service object.
    GetService = Nothing
  End Function
End Class

'The BookComponent class represents the book component of the library container.
Class BookComponent
  Implements IComponent
  Public Event Disposed As EventHandler Implements IComponent.Disposed
  Private m_curISBNSite As ISite
  Private m_bookTitle As String
  Private m_bookAuthor As String

  Public Sub New(ByVal Title As String, ByVal Author As String)
    m_curISBNSite = Nothing
    m_bookTitle = Title
    m_bookAuthor = Author
  End Sub

  Public ReadOnly Property Title() As String
    Get
      Return m_bookTitle
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Author() As String
    Get
      Return m_bookAuthor
    End Get
  End Property

  Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
    'There is nothing to clean.
    RaiseEvent Disposed(Me, EventArgs.Empty)
  End Sub

  Public Property Site() As ISite Implements IComponent.Site
    Get
      Return m_curISBNSite
    End Get
    Set(ByVal Value As ISite)
      m_curISBNSite = Value
    End Set
  End Property

  Public Overloads Function Equals(ByVal cmp As Object) As Boolean
    Dim cmpObj As BookComponent = CType(cmp, BookComponent)
    If (Me.Title.Equals(cmpObj.Title) And Me.Author.Equals(cmpObj.Author)) Then
      Equals = True
    Else
      Equals = False
    End If
  End Function

  Public Overrides Function GetHashCode() As Integer
    GetHashCode = MyBase.GetHashCode()
  End Function

End Class

Uwagi

Component jest domyślną implementacją IComponent i służy jako klasa bazowa dla wszystkich składników w środowisku uruchomieniowym języka wspólnego.Component is the default implementation of IComponent and serves as the base class for all components in the common language runtime.

Można zawierać składniki w kontenerze.You can contain components in a container. W tym kontekście zawiera odwołanie do logicznego zawierania, nie zawiera wizualizacji.In this context, containment refers to logical containment, not visual containment. Można używać składników i kontenerów w różnych scenariuszach, wizualizacji i wizualizacji.You can use components and containers in a variety of scenarios, both visual and non visual.

System.Windows.Forms.Control dziedziczy z Component , domyślna implementacja IComponent .System.Windows.Forms.Control inherits from Component, the default implementation of IComponent.

Składnik współdziała z kontenerem głównie za pomocą dostarczonego kontenera ISite , który jest repozytorium informacji dotyczących poszczególnych składników kontenera.A component interacts with its container primarily through a container-provided ISite, which is a repository of container-specific per-component information.

Uwagi dotyczące implementowania

Aby być składnikiem, Klasa musi implementować IComponent interfejs i dostarczać Konstruktor Basic, który nie wymaga parametrów ani jednego parametru typu IContainer .To be a component, a class must implement the IComponent interface and provide a basic constructor that requires no parameters or a single parameter of type IContainer.

Właściwości

Site

Pobiera lub ustawia ISite skojarzenie z IComponent .Gets or sets the ISite associated with the IComponent.

Metody

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

(Odziedziczone po IDisposable)

Zdarzenia

Disposed

Reprezentuje metodę, która obsługuje Disposed zdarzenie składnika.Represents the method that handles the Disposed event of a component.

Dotyczy

Zobacz też