IContainer Interfejs

Definicja

Oferuje funkcje dla kontenerów.Provides functionality for containers. Kontenery to obiekty, które logicznie zawierają zero lub więcej składników.Containers are objects that logically contain zero or more components.

public interface class IContainer : IDisposable
public interface IContainer : IDisposable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IContainer : IDisposable
type IContainer = interface
  interface IDisposable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IContainer = interface
  interface IDisposable
Public Interface IContainer
Implements IDisposable
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób implementacji IContainer interfejsu.The following code example demonstrates how to implement the IContainer interface.

//This code segment implements the IContainer interface. The code segment 
//containing the implementation of ISite and IComponent can be found in the documentation
//for those interfaces.

//Implement the LibraryContainer using the IContainer interface.

class LibraryContainer : IContainer
{
  private ArrayList m_bookList;

  public LibraryContainer()
  {
    m_bookList = new ArrayList();
  }

  public virtual void Add(IComponent book)
  {
    //The book will be added without creation of the ISite object.
    m_bookList.Add(book);
  }

  public virtual void Add(IComponent book, string ISNDNNum)
  {
    for(int i =0; i < m_bookList.Count; ++i)
    {
      IComponent curObj = (IComponent)m_bookList[i];
      if(curObj.Site != null)
      {
        if(curObj.Site.Name.Equals(ISNDNNum))
          throw new ArgumentException("The ISBN number already exists in the container"); 
      }
    }

    ISBNSite data = new ISBNSite(this, book);
    data.Name = ISNDNNum;
    book.Site = data;
    m_bookList.Add(book);
  }

  public virtual void Remove(IComponent book)
  {
    for(int i =0; i < m_bookList.Count; ++i)
    {				
      if(book.Equals(m_bookList[i]))
      {
        m_bookList.RemoveAt(i);
          break;
      }
    }
  }

  public ComponentCollection Components
  {
    get
    {
      IComponent[] datalist = new BookComponent[m_bookList.Count];
      m_bookList.CopyTo(datalist);
      return new ComponentCollection(datalist);
    }
  }

  public virtual void Dispose()
  {	
    for(int i =0; i < m_bookList.Count; ++i)
    {
      IComponent curObj = (IComponent)m_bookList[i];
      curObj.Dispose();
    }
    
    m_bookList.Clear();
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    LibraryContainer cntrExmpl = new LibraryContainer();

    try 
    {
      BookComponent book1 = new BookComponent("Wizard's First Rule", "Terry Gooodkind");
      cntrExmpl.Add(book1, "0812548051");
      BookComponent book2 = new BookComponent("Stone of Tears", "Terry Gooodkind");
      cntrExmpl.Add(book2, "0812548094");
      BookComponent book3 = new BookComponent("Blood of the Fold", "Terry Gooodkind");
      cntrExmpl.Add(book3, "0812551478");
      BookComponent book4 = new BookComponent("The Soul of the Fire", "Terry Gooodkind");
      //This will generate exception because the ISBN already exists in the container.
      cntrExmpl.Add(book4, "0812551478");
    }
    catch (ArgumentException e)
    {
      Console.WriteLine("Unable to add books: " + e.Message);
    }

    ComponentCollection datalist =cntrExmpl.Components;
    IEnumerator denum = datalist.GetEnumerator();

    while(denum.MoveNext())
    {
      BookComponent cmp = (BookComponent)denum.Current;
      Console.WriteLine("Book Title: " + cmp.Title);
      Console.WriteLine("Book Author: " + cmp.Author);
      Console.WriteLine("Book ISBN: " + cmp.Site.Name);
    }
  }
}
  'This code segment implements the IContainer interface. The code segment 
  'containing the implementation of ISite and IComponent can be found in the documentation
  'for those interfaces.
  
  'Implement the LibraryContainer using the IContainer interface.

Class LibraryContainer
  Implements IContainer
  Private m_bookList As ArrayList

  Public Sub New()
    m_bookList = New ArrayList()
  End Sub

  Public Sub Add(ByVal book As IComponent) Implements IContainer.Add
    'The book will be added without creation of the ISite object.
    m_bookList.Add(book)
  End Sub

  Public Sub Add(ByVal book As IComponent, ByVal ISNDNNum As String) Implements IContainer.Add

    Dim i As Integer
    Dim curObj As IComponent

    For i = 0 To m_bookList.Count - 1
      curObj = CType(m_bookList(i), IComponent)
      If curObj.Site IsNot Nothing Then
        If (curObj.Site.Name.Equals(ISNDNNum)) Then
          Throw New ArgumentException("The ISBN number already exists in the container")
        End If
      End If
    Next i

    Dim data As ISBNSite = New ISBNSite(Me, book)
    data.Name = ISNDNNum
    book.Site = data
    m_bookList.Add(book)

  End Sub

  Public Sub Remove(ByVal book As IComponent) Implements IContainer.Remove
    Dim i As Integer
    Dim curComp As BookComponent = CType(book, BookComponent)

    For i = 0 To m_bookList.Count - 1
      If (curComp.Equals(m_bookList(i)) = True) Then
        m_bookList.RemoveAt(i)
        Exit For
      End If
    Next i
  End Sub


  Public ReadOnly Property Components() As ComponentCollection Implements IContainer.Components
    Get
      Dim datalist(m_bookList.Count - 1) As IComponent
      
      m_bookList.CopyTo(datalist)
      Return New ComponentCollection(datalist)
    End Get
  End Property

  Public Overridable Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
    Dim i As Integer
    For i = 0 To m_bookList.Count - 1
      Dim curObj As IComponent = CType(m_bookList(i), IComponent)
      curObj.Dispose()
    Next i

    m_bookList.Clear()
  End Sub

  Public Shared Sub Main()
    Dim cntrExmpl As LibraryContainer = New LibraryContainer()

    Try
      Dim book1 As BookComponent = New BookComponent("Wizard's First Rule", "Terry Gooodkind")
      cntrExmpl.Add(book1, "0812548051")
      Dim book2 As BookComponent = New BookComponent("Stone of Tears", "Terry Gooodkind")
      cntrExmpl.Add(book2, "0812548094")
      Dim book3 As BookComponent = New BookComponent("Blood of the Fold", "Terry Gooodkind")
      cntrExmpl.Add(book3, "0812551478")
      Dim book4 As BookComponent = New BookComponent("The Soul of the Fire", "Terry Gooodkind")
      'This will generate an exception, because the ISBN already exists in the container.
      cntrExmpl.Add(book4, "0812551478")
    Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("Unable to add books: " + e.Message)
    End Try

    Dim datalist As ComponentCollection = cntrExmpl.Components
    Dim denum As IEnumerator = datalist.GetEnumerator()

    While (denum.MoveNext())
      Dim cmp As BookComponent = CType(denum.Current, BookComponent)
      Console.WriteLine("Book Title: " + cmp.Title)
      Console.WriteLine("Book Author: " + cmp.Author)
      Console.WriteLine("Book ISBN: " + cmp.Site.Name)
    End While
  End Sub
End Class

Uwagi

Kontenery to obiekty, które hermetyzują i śledzą zero lub więcej składników.Containers are objects that encapsulate and track zero or more components. W tym kontekście zawiera odwołanie do logicznego zawierania, nie zawiera wizualizacji.In this context, containment refers to logical containment, not visual containment. Możesz użyć składników i kontenerów w różnych scenariuszach, w tym scenariuszy, które są wizualizacją, a nie wizualizacją.You can use components and containers in a variety of scenarios, including scenarios that are both visual and not visual.

Uwagi dotyczące implementowania

Aby być kontenerem, Klasa musi implementować IContainer interfejs, który obsługuje metody dodawania, usuwania i pobierania składników.To be a container, the class must implement the IContainer interface, which supports methods for adding, removing, and retrieving components.

Właściwości

Components

Pobiera wszystkie składniki w IContainer .Gets all the components in the IContainer.

Metody

Add(IComponent)

Dodaje określony IComponent do na IContainer końcu listy.Adds the specified IComponent to the IContainer at the end of the list.

Add(IComponent, String)

Dodaje określony IComponent do na IContainer końcu listy i przypisuje nazwę do składnika.Adds the specified IComponent to the IContainer at the end of the list, and assigns a name to the component.

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

(Odziedziczone po IDisposable)
Remove(IComponent)

Usuwa składnik z IContainer .Removes a component from the IContainer.

Dotyczy

Zobacz też