IEditableObject Interfejs

Definicja

Oferuje funkcje do zatwierdzania lub wycofywania zmian do obiektu, który jest używany jako źródło danych.Provides functionality to commit or rollback changes to an object that is used as a data source.

public interface class IEditableObject
public interface IEditableObject
type IEditableObject = interface
Public Interface IEditableObject
Pochodne

Przykłady

Poniższy przykład zapewnia prostą implementację IEditableObject interfejsu.The following sample provides a simple implementation of the IEditableObject interface. CustomerKlasa przechowuje informacje o klientach i może służyć jako kolekcja dla bazy danych klienta.The Customer class stores customer information and can be used as a collection for a customer database. W tym przykładzie przyjęto założenie, że użyto CustomerList klasy, którą można znaleźć w przykładzie w IBindingList klasie.This sample assumes that you have used the CustomerList class that can be found in sample in the IBindingList class.

public ref class Customer: public IEditableObject
{
private:
  ref struct CustomerData
  {
  internal:
   String^ id;
   String^ firstName;
   String^ lastName;
  };

internal:
  CustomersList^ parent;
  CustomerData^ custData;
  CustomerData^ backupData;
  bool inTxn;

  // Implements IEditableObject
public:
  virtual void BeginEdit()
  {
   Console::WriteLine( "Start BeginEdit" );
   if ( !inTxn )
   {
     this->backupData = custData;
     inTxn = true;
     Console::WriteLine( "BeginEdit - {0}", this->backupData->lastName );
   }

   Console::WriteLine( "End BeginEdit" );
  }

  virtual void CancelEdit()
  {
   Console::WriteLine( "Start CancelEdit" );
   if ( inTxn )
   {
     this->custData = backupData;
     inTxn = false;
     Console::WriteLine( "CancelEdit - {0}", this->custData->lastName );
   }

   Console::WriteLine( "End CancelEdit" );
  }

  virtual void EndEdit()
  {
   Console::WriteLine( "Start EndEdit{0}{1}", this->custData->id, this->custData->lastName );
   if ( inTxn )
   {
     backupData = gcnew CustomerData;
     inTxn = false;
     Console::WriteLine( "Done EndEdit - {0}{1}", this->custData->id, this->custData->lastName );
   }

   Console::WriteLine( "End EndEdit" );
  }


public:

  Customer( String^ ID )
  {
   this->custData = gcnew CustomerData;
   this->custData->id = ID;
   this->custData->firstName = "";
   this->custData->lastName = "";
   inTxn = false;
  }

  property String^ ID 
  {
   String^ get()
   {
     return this->custData->id;
   }

  }

  property String^ FirstName 
  {
   String^ get()
   {
     return this->custData->firstName;
   }

   void set( String^ value )
   {
     this->custData->firstName = value;
     this->OnCustomerChanged();
   }

  }

  property String^ LastName 
  {
   String^ get()
   {
     return this->custData->lastName;
   }

   void set( String^ value )
   {
     this->custData->lastName = value;
     this->OnCustomerChanged();
   }

  }

internal:

  property CustomersList^ Parent 
  {
   CustomersList^ get()
   {
     return parent;
   }

   void set( CustomersList^ value )
   {
     parent = value;
   }

  }

  void OnCustomerChanged()
  {
   if (!inTxn && Parent != nullptr)
   {
     Parent->CustomerChanged(this);
   }
  }

public:
  virtual String^ ToString() override
  {
   StringWriter^ sb = gcnew StringWriter;
   sb->Write( this->FirstName );
   sb->Write( " " );
   sb->Write( this->LastName );
   return sb->ToString();
  }
};
public class Customer : IEditableObject
{

  struct CustomerData
  {
    internal string id ;
    internal string firstName ;
    internal string lastName ;
  }

  private CustomersList parent;
  private CustomerData custData;
  private CustomerData backupData;
  private bool inTxn = false;

  // Implements IEditableObject
  void IEditableObject.BeginEdit()
  {
    Console.WriteLine("Start BeginEdit");
    if (!inTxn)
    {
      this.backupData = custData;
      inTxn = true;
      Console.WriteLine("BeginEdit - " + this.backupData.lastName);
    }
    Console.WriteLine("End BeginEdit");
  }

  void IEditableObject.CancelEdit()
  {
    Console.WriteLine("Start CancelEdit");
    if (inTxn)
    {
      this.custData = backupData;
      inTxn = false;
      Console.WriteLine("CancelEdit - " + this.custData.lastName);
    }
    Console.WriteLine("End CancelEdit");
  }

  void IEditableObject.EndEdit()
  {
    Console.WriteLine("Start EndEdit" + this.custData.id + this.custData.lastName);
    if (inTxn)
    {
      backupData = new CustomerData();
      inTxn = false;
      Console.WriteLine("Done EndEdit - " + this.custData.id + this.custData.lastName);
    }
    Console.WriteLine("End EndEdit");
  }

  public Customer(string ID) : base()
  {
    this.custData = new CustomerData();
    this.custData.id = ID;
    this.custData.firstName = "";
    this.custData.lastName = "";
  }

  public string ID
  {
    get
    {
      return this.custData.id;
    }
  }

  public string FirstName
  {
    get
    {
      return this.custData.firstName;
    }
    set
    {
      this.custData.firstName = value;
      this.OnCustomerChanged();
    }
  }

  public string LastName
  {
    get
    {
      return this.custData.lastName;
    }
    set
    {
      this.custData.lastName = value;
      this.OnCustomerChanged();
    }
  }

  internal CustomersList Parent
  {
    get
    {
      return parent;
    }
    set
    {
      parent = value ;
    }
  }

  private void OnCustomerChanged()
  {
    if (!inTxn && Parent != null)
    {
      Parent.CustomerChanged(this);
    }
  }
  
  public override string ToString()
  {
    StringWriter sb = new StringWriter();
    sb.Write(this.FirstName);
    sb.Write(" ");
    sb.Write(this.LastName);
    return sb.ToString();
  }
}
Public Class Customer
  Implements IEditableObject

  Structure CustomerData
    Friend id As String
    Friend firstName As String
    Friend lastName As String
  End Structure 

  Public parent As CustomersList
  Private custData As CustomerData
  Private backupData As CustomerData
  Private inTxn As Boolean = False


  ' Implements IEditableObject
  Sub BeginEdit() Implements IEditableObject.BeginEdit
    Console.WriteLine("Start BeginEdit")
    If Not inTxn Then
      Me.backupData = custData
      inTxn = True
      Console.WriteLine(("BeginEdit - " + Me.backupData.lastName))
    End If
    Console.WriteLine("End BeginEdit")
  End Sub 


  Sub CancelEdit() Implements IEditableObject.CancelEdit
    Console.WriteLine("Start CancelEdit")
    If inTxn Then
      Me.custData = backupData
      inTxn = False
      Console.WriteLine(("CancelEdit - " + Me.custData.lastName))
    End If
    Console.WriteLine("End CancelEdit")
  End Sub 


  Sub EndEdit() Implements IEditableObject.EndEdit
    Console.WriteLine(("Start EndEdit" + Me.custData.id + Me.custData.lastName))
    If inTxn Then
      backupData = New CustomerData()
      inTxn = False
      Console.WriteLine(("Done EndEdit - " + Me.custData.id + Me.custData.lastName))
    End If
    Console.WriteLine("End EndEdit")
  End Sub 


  Public Sub New(ByVal ID As String)
    Me.custData = New CustomerData()
    Me.custData.id = ID
    Me.custData.firstName = ""
    Me.custData.lastName = ""
  End Sub 


  Public ReadOnly Property ID() As String
    Get
      Return Me.custData.id
    End Get
  End Property


  Public Property FirstName() As String
    Get
      Return Me.custData.firstName
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
      Me.custData.firstName = Value
      Me.OnCustomerChanged()
    End Set
  End Property


  Public Property LastName() As String
    Get
      Return Me.custData.lastName
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
      Me.custData.lastName = Value
      Me.OnCustomerChanged()
    End Set
  End Property


  Friend Property Parents() As CustomersList
    Get
      Return Parent
    End Get
    Set(ByVal Value As CustomersList)
      parent = Value
    End Set
  End Property


  Private Sub OnCustomerChanged()
    If Not inTxn And (Parent IsNot Nothing) Then
      Parent.CustomerChanged(Me)
    End If
  End Sub 

  
  Public Overrides Function ToString() As String
    Dim sb As New StringWriter()
    sb.Write(Me.FirstName)
    sb.Write(" ")
    sb.Write(Me.LastName)
    Return sb.ToString()
  End Function 
End Class

Uwagi

Ten interfejs jest zazwyczaj używany do przechwytywania BeginEdit , EndEdit , i CancelEdit semantyki DataRowView .This interface is typically used to capture the BeginEdit, EndEdit, and CancelEdit semantics of a DataRowView.

Metody

BeginEdit()

Rozpoczyna edycję obiektu.Begins an edit on an object.

CancelEdit()

Odrzuca zmiany od ostatniego BeginEdit() wywołania.Discards changes since the last BeginEdit() call.

EndEdit()

Wypchnij zmiany od ostatniego BeginEdit() lub AddNew() wywołania do obiektu źródłowego.Pushes changes since the last BeginEdit() or AddNew() call into the underlying object.

Dotyczy