IListSource Interfejs

Definicja

Zapewnia funkcjonalność do obiektu, który zwraca listę, którą można powiązać ze źródłem danych.Provides functionality to an object to return a list that can be bound to a data source.

public interface class IListSource
[System.ComponentModel.TypeConverter("System.Windows.Forms.Design.DataSourceConverter, System.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")]
[System.ComponentModel.TypeConverter("System.Windows.Forms.Design.DataSourceConverter, System.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")]
[System.ComponentModel.TypeConverter("System.Windows.Forms.Design.DataSourceConverter, System.Design, Version=2.0.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")]
public interface IListSource
type IListSource = interface
Public Interface IListSource
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób implementacji interfejsu IListSource.The following code example demonstrates how to implement the IListSource interface. Składnik o nazwie EmployeeListSource uwidacznia IList do powiązania danych przez implementację metody GetList.A component named EmployeeListSource exposes an IList for data binding by implementing the GetList method. Aby zapoznać się z pełną listą kodu, zobacz jak: implementowanie interfejsu IListSource.For a full code listing, see How to: Implement the IListSource Interface.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.ComponentModel;

namespace IListSourceCS
{
  public class EmployeeListSource : Component, IListSource
  {
    public EmployeeListSource() {}

    public EmployeeListSource(IContainer container)
    {
      container.Add(this);
    }

    #region IListSource Members

    bool IListSource.ContainsListCollection
    {
      get { return false; }
    }

    System.Collections.IList IListSource.GetList()
    {
      BindingList<Employee>  ble = new BindingList<Employee>();

      if (!this.DesignMode)
      {
        ble.Add(new Employee("Aaberg, Jesper", 26000000));
        ble.Add(new Employee("Cajhen, Janko", 19600000));
        ble.Add(new Employee("Furse, Kari", 19000000));
        ble.Add(new Employee("Langhorn, Carl", 16000000));
        ble.Add(new Employee("Todorov, Teodor", 15700000));
        ble.Add(new Employee("Verebélyi, Ágnes", 15700000));
      }

      return ble;
    }

    #endregion
  }
}
Imports System.ComponentModel

Public Class EmployeeListSource
  Inherits Component
  Implements IListSource

  <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
Public Sub New(ByVal Container As System.ComponentModel.IContainer)
    MyClass.New()

    'Required for Windows.Forms Class Composition Designer support
    Container.Add(Me)

  End Sub

  <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
  Public Sub New()
    MyBase.New()

    'This call is required by the Component Designer.
    InitializeComponent()

  End Sub

  'Component overrides dispose to clean up the component list.
  <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Component Designer
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  'NOTE: The following procedure is required by the Component Designer
  'It can be modified using the Component Designer.
  'Do not modify it using the code editor.
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
  Private Sub InitializeComponent()
    components = New System.ComponentModel.Container()
  End Sub

#Region "IListSource Members"

  Public ReadOnly Property ContainsListCollection() As Boolean Implements System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public Function GetList() As System.Collections.IList Implements System.ComponentModel.IListSource.GetList

    Dim ble As New BindingList(Of Employee)

    If Not Me.DesignMode Then
      ble.Add(New Employee("Aaberg, Jesper", 26000000))
      ble.Add(New Employee("Cajhen, Janko", 19600000))
      ble.Add(New Employee("Furse, Kari", 19000000))
      ble.Add(New Employee("Langhorn, Carl", 16000000))
      ble.Add(New Employee("Todorov, Teodor", 15700000))
      ble.Add(New Employee("Verebélyi, Ágnes", 15700000))
    End If

    Return ble

  End Function

#End Region

End Class

Uwagi

Ten interfejs jest zazwyczaj używany do zwrócenia listy, która może być powiązana ze źródłem danych, z obiektu, który nie implementuje IList samego siebie.You typically use this interface to return a list that can be bound to a data source, from an object that does not implement IList itself.

Powiązanie z danymi może odbywać się w czasie wykonywania lub w projektancie, ale istnieją reguły dla każdego z nich.Binding to data can occur at either run time or in a designer, but there are rules for each. W czasie wykonywania można powiązać z danymi w dowolnym z następujących elementów:At run time, you can bind to data in any of the following:

 • Array

 • Realizator IList, pod warunkiem, że realizator ma silnie wpisaną Właściwość Item[Int32] (oznacza to, że Type to coś, ale Object).Implementer of IList, provided the implementer has a strongly typed Item[Int32] property (that is, the Type is anything but Object). Można to osiągnąć, wprowadzając domyślną implementację Item[Int32] prywatnej.You can accomplish this by making the default implementation of Item[Int32] private. Jeśli chcesz utworzyć IList, które są zgodne z regułami kolekcji o jednoznacznie określonym typie, należy dziedziczyć z CollectionBase.If you want to create an IList that follows the rules of a strongly typed collection, you should derive from CollectionBase.

 • Realizator ITypedList.Implementer of ITypedList.

W projektancie można zainicjować powiązanie z obiektami Component, wykonując te same reguły.In a designer, you can initialize binding to Component objects by following the same rules.

Uwaga

Implementacje IListSource mogą zwrócić IList, który zawiera kolekcję obiektów IList.Implementers of IListSource can return an IList that contains a collection of IList objects.

Właściwości

ContainsListCollection

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest kolekcją IList obiektów.Gets a value indicating whether the collection is a collection of IList objects.

Metody

GetList()

Zwraca IList, które można powiązać ze źródłem danych z obiektu, który nie implementuje IList samego.Returns an IList that can be bound to a data source from an object that does not implement an IList itself.

Dotyczy

Zobacz też