INotifyPropertyChanged.PropertyChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when a property value changes.

public:
 event System::ComponentModel::PropertyChangedEventHandler ^ PropertyChanged;
event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
member this.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 
Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler 

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób implementacji zdarzenia PropertyChanged interfejsu INotifyPropertyChanged.The following code example demonstrates how to implement the PropertyChanged event of the INotifyPropertyChanged interface.

// This is a simple customer class that 
// implements the IPropertyChange interface.
public class DemoCustomer : INotifyPropertyChanged
{
  // These fields hold the values for the public properties.
  private Guid idValue = Guid.NewGuid();
  private string customerNameValue = String.Empty;
  private string phoneNumberValue = String.Empty;

  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

  // This method is called by the Set accessor of each property.
  // The CallerMemberName attribute that is applied to the optional propertyName
  // parameter causes the property name of the caller to be substituted as an argument.
  private void NotifyPropertyChanged([CallerMemberName] String propertyName = "")
  {
    if (PropertyChanged != null)
    {
      PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }
  }

  // The constructor is private to enforce the factory pattern.
  private DemoCustomer()
  {
    customerNameValue = "Customer";
    phoneNumberValue = "(312)555-0100";
  }

  // This is the public factory method.
  public static DemoCustomer CreateNewCustomer()
  {
    return new DemoCustomer();
  }

  // This property represents an ID, suitable
  // for use as a primary key in a database.
  public Guid ID
  {
    get
    {
      return this.idValue;
    }
  }

  public string CustomerName
  {
    get
    {
      return this.customerNameValue;
    }

    set
    {
      if (value != this.customerNameValue)
      {
        this.customerNameValue = value;
        NotifyPropertyChanged();
      }
    }
  }

  public string PhoneNumber
  {
    get
    {
      return this.phoneNumberValue;
    }

    set
    {
      if (value != this.phoneNumberValue)
      {
        this.phoneNumberValue = value;
        NotifyPropertyChanged();
      }
    }
  }
}
' This class implements a simple customer type 
' that implements the IPropertyChange interface.
Public Class DemoCustomer
  Implements INotifyPropertyChanged

  ' These fields hold the values for the public properties.
  Private idValue As Guid = Guid.NewGuid()
  Private customerNameValue As String = String.Empty
  Private phoneNumberValue As String = String.Empty

  Public Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler _
    Implements INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

  ' This method is called by the Set accessor of each property.
  ' The CallerMemberName attribute that is applied to the optional propertyName
  ' parameter causes the property name of the caller to be substituted as an argument.
  Private Sub NotifyPropertyChanged(<CallerMemberName()> Optional ByVal propertyName As String = Nothing)
    RaiseEvent PropertyChanged(Me, New PropertyChangedEventArgs(propertyName))
  End Sub

  ' The constructor is private to enforce the factory pattern.
  Private Sub New()
    customerNameValue = "Customer"
    phoneNumberValue = "(312)555-0100"
  End Sub

  ' This is the public factory method.
  Public Shared Function CreateNewCustomer() As DemoCustomer
    Return New DemoCustomer()
  End Function

  ' This property represents an ID, suitable
  ' for use as a primary key in a database.
  Public ReadOnly Property ID() As Guid
    Get
      Return Me.idValue
    End Get
  End Property

  Public Property CustomerName() As String
    Get
      Return Me.customerNameValue
    End Get

    Set(ByVal value As String)
      If Not (value = customerNameValue) Then
        Me.customerNameValue = value
        NotifyPropertyChanged()
      End If
    End Set
  End Property

  Public Property PhoneNumber() As String
    Get
      Return Me.phoneNumberValue
    End Get

    Set(ByVal value As String)
      If Not (value = phoneNumberValue) Then
        Me.phoneNumberValue = value
        NotifyPropertyChanged()
      End If
    End Set
  End Property
End Class

Uwagi

Zdarzenie PropertyChanged może wskazywać, że wszystkie właściwości obiektu zostały zmienione przy użyciu null lub String.Empty jako nazwy właściwości w PropertyChangedEventArgs.The PropertyChanged event can indicate all properties on the object have changed by using either null or String.Empty as the property name in the PropertyChangedEventArgs.

Dotyczy

Zobacz też