IRaiseItemChangedEvents Interfejs

Definicja

Wskazuje, czy Klasa konwertuje zdarzenia zmiany właściwości na ListChanged zdarzenia.Indicates whether a class converts property change events to ListChanged events.

public interface class IRaiseItemChangedEvents
public interface IRaiseItemChangedEvents
type IRaiseItemChangedEvents = interface
Public Interface IRaiseItemChangedEvents
Pochodne

Uwagi

Interfejs jest zwykle implementowany wraz IBindingList z interfejsem i wskazuje, że lista konwertuje zdarzenia zmiany właściwości na ListChanged zdarzenia. IRaiseItemChangedEventsThe IRaiseItemChangedEvents interface is typically implemented together with the IBindingList interface and indicates that the list converts property change events to ListChanged events.

Rzadko trzeba zaimplementować IRaiseItemChangedEvents interfejs.You rarely need to implement the IRaiseItemChangedEvents interface. Jednak ze względu na wydajność, źródło danych powinno zostać IRaiseItemChangedEvents zaimplementowane, jeśli zawiera funkcje opisane wcześniej, a źródło danych działa BindingSource ze składnikiem, ponieważ ta funkcja jest wbudowana w BindingSource.However, for performance purposes, your data source should implement IRaiseItemChangedEvents if it provides the functionality described previously, and your data source is interacting with the BindingSource component, because this functionality is built into the BindingSource.

Właściwości

RaisesItemChangedEvents

Pobiera wartość wskazującą, IRaiseItemChangedEvents czy obiekt zgłasza ListChanged zdarzenia.Gets a value indicating whether the IRaiseItemChangedEvents object raises ListChanged events.

Dotyczy