ISite.Component Właściwość

Definicja

Pobiera składnik skojarzony z elementem, który jest ISite implementowany przez klasę.Gets the component associated with the ISite when implemented by a class.

public:
 property System::ComponentModel::IComponent ^ Component { System::ComponentModel::IComponent ^ get(); };
public System.ComponentModel.IComponent Component { get; }
member this.Component : System.ComponentModel.IComponent
Public ReadOnly Property Component As IComponent

Wartość właściwości

IComponent

IComponentWystąpienie skojarzone z ISite .The IComponent instance associated with the ISite.

Uwagi

Prawidłowa wartość dla tej właściwości (czyli wartość nie jest null ) wskazuje, że składnik został dodany do kontenera.A valid value for this property (that is, the value is not null) indicates that the component has been added to a container.

Dotyczy