ISite.DesignMode Właściwość

Definicja

Określa, czy składnik jest w trybie projektowania, gdy jest zaimplementowany przez klasę.Determines whether the component is in design mode when implemented by a class.

public:
 property bool DesignMode { bool get(); };
public bool DesignMode { get; }
member this.DesignMode : bool
Public ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli składnik jest w trybie projektowania; w przeciwnym razie false .true if the component is in design mode; otherwise, false.

Uwagi

Wskaźnik trybu projektowania jest przechowywany w. w ISite związku z tym, jeśli nie Component ma ISite skojarzonego z nim, ta właściwość jest zawsze false .The design mode indicator is stored in the ISite; therefore, if the Component does not have an ISite associated with it, this property is always false.

Dotyczy