LocalizableAttribute.Default Pole

Definicja

Określa wartość domyślną No .Specifies the default value, which is No. To static pole jest tylko do odczytu.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::LocalizableAttribute ^ Default;
public static readonly System.ComponentModel.LocalizableAttribute Default;
 staticval mutable Default : System.ComponentModel.LocalizableAttribute
Public Shared ReadOnly Default As LocalizableAttribute 

Wartość pola

LocalizableAttribute

Uwagi

Po oznaczeniu właściwości tą wartością ten atrybut jest ustawiany na stałą składową No .When you mark a property with this value, this attribute is set to the constant member No. W związku z tym, jeśli chcesz sprawdzić, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, musisz określić atrybut jako LocalizableAttribute.No .Therefore, when you want to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as LocalizableAttribute.No.

Dotyczy

Zobacz też