LocalizableAttribute.Yes Pole

Definicja

Określa, że właściwość powinna być zlokalizowana.Specifies that a property should be localized. To static pole jest tylko do odczytu.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::LocalizableAttribute ^ Yes;
public static readonly System.ComponentModel.LocalizableAttribute Yes;
 staticval mutable Yes : System.ComponentModel.LocalizableAttribute
Public Shared ReadOnly Yes As LocalizableAttribute 

Wartość pola

LocalizableAttribute

Uwagi

Po oznaczeniu właściwości LocalizableAttribute zestawem do true , wartość tego atrybutu jest ustawiana na stałą składową Yes .When you mark a property with the LocalizableAttribute set to true, the value of this attribute is set to the constant member Yes. W związku z tym, jeśli chcesz sprawdzić, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, musisz określić atrybut jako LocalizableAttribute.Yes .Therefore, when you want to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as LocalizableAttribute.Yes.

Dotyczy

Zobacz też