MarshalByValueComponent.Container Właściwość

Definicja

Pobiera kontener dla składnika.Gets the container for the component.

public:
 virtual property System::ComponentModel::IContainer ^ Container { System::ComponentModel::IContainer ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.ComponentModel.IContainer Container { get; }
member this.Container : System.ComponentModel.IContainer
Public Overridable ReadOnly Property Container As IContainer

Wartość właściwości

Obiekt implementujący interfejs IContainer, który reprezentuje kontener składnika lub null, jeśli składnik nie ma witryny.An object implementing the IContainer interface that represents the component's container, or null if the component does not have a site.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też