MarshalByValueComponent.Disposed Zdarzenie

Definicja

Dodaje procedurę obsługi zdarzeń do nasłuchiwania na Disposed zdarzeniu w składniku.Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component.

public:
 virtual event EventHandler ^ Disposed;
public event EventHandler Disposed;
member this.Disposed : EventHandler 
Public Custom Event Disposed As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też