MarshalByValueComponent.Events Właściwość

Definicja

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego składnika.Gets the list of event handlers that are attached to this component.

protected:
 property System::ComponentModel::EventHandlerList ^ Events { System::ComponentModel::EventHandlerList ^ get(); };
protected System.ComponentModel.EventHandlerList Events { get; }
member this.Events : System.ComponentModel.EventHandlerList
Protected ReadOnly Property Events As EventHandlerList

Wartość właściwości

EventHandlerList

Element EventHandlerList , który zapewnia delegatów dla tego składnika.An EventHandlerList that provides the delegates for this component.

Dotyczy

Zobacz też