MemberDescriptor.CreateAttributeCollection Metoda

Definicja

Tworzy kolekcję atrybutów przy użyciu tablicy atrybutów przekazaną do konstruktora.Creates a collection of attributes using the array of attributes passed to the constructor.

protected:
 virtual System::ComponentModel::AttributeCollection ^ CreateAttributeCollection();
protected virtual System.ComponentModel.AttributeCollection CreateAttributeCollection ();
abstract member CreateAttributeCollection : unit -> System.ComponentModel.AttributeCollection
override this.CreateAttributeCollection : unit -> System.ComponentModel.AttributeCollection
Protected Overridable Function CreateAttributeCollection () As AttributeCollection

Zwraca

AttributeCollection

Nowy AttributeCollection , który zawiera AttributeArray atrybuty.A new AttributeCollection that contains the AttributeArray attributes.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana z Attributes właściwości, jeśli nie ma AttributeCollection dla tego elementu członkowskiego.This method is called from the Attributes property when there is no AttributeCollection for this member. Jeśli nie ma żadnych atrybutów w AttributeArray , spowoduje to zwrócenie pustej AttributeCollection .If there are no attributes in the AttributeArray, this will return an empty AttributeCollection.

Dotyczy