PropertyDescriptor.Equals(Object) Metoda

Definicja

Porównuje to z innym obiektem, aby sprawdzić, czy są one równoważne.Compares this to another object to see if they are equivalent.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany PropertyDescriptor .The object to compare to this PropertyDescriptor.

Zwraca

Boolean

true Jeśli wartości są równoważne; w przeciwnym razie false .true if the values are equivalent; otherwise, false.

Dotyczy