PropertyDescriptor.GetEditor(Type) Metoda

Definicja

Pobiera Edytor określonego typu.Gets an editor of the specified type.

public:
 virtual System::Object ^ GetEditor(Type ^ editorBaseType);
public virtual object GetEditor (Type editorBaseType);
abstract member GetEditor : Type -> obj
override this.GetEditor : Type -> obj
Public Overridable Function GetEditor (editorBaseType As Type) As Object

Parametry

editorBaseType
Type

Typ podstawowy edytora, który jest używany do odróżnienia między wieloma edytorami obsługiwanymi przez właściwość.The base type of editor, which is used to differentiate between multiple editors that a property supports.

Zwraca

Object

Wystąpienie żądanego typu edytora lub null nie można odnaleźć edytora.An instance of the requested editor type, or null if an editor cannot be found.

Dotyczy