PropertyDescriptor.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla tego obiektu.Returns the hash code for this object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Kod skrótu dla tego obiektu.The hash code for this object.

Dotyczy