PropertyDescriptor.GetTypeFromName(String) Metoda

Definicja

Zwraca typ przy użyciu jego nazwy.Returns a type using its name.

protected:
 Type ^ GetTypeFromName(System::String ^ typeName);
protected Type GetTypeFromName (string typeName);
member this.GetTypeFromName : string -> Type
Protected Function GetTypeFromName (typeName As String) As Type

Parametry

typeName
String

Kwalifikowana dla zestawu nazwa typu do pobrania.The assembly-qualified name of the type to retrieve.

Zwraca

Type

Jest to zgodne Type z podaną nazwą typu lub null Jeśli nie można znaleźć dopasowania.A Type that matches the given type name, or null if a match cannot be found.

Uwagi

Aby znaleźć odpowiedni typ, ta metoda najpierw sprawdza zestaw typu, który to PropertyDescriptor odwołanie.To find the appropriate type, this method first checks the assembly of the type that this PropertyDescriptor references. Jeśli nie znajdzie typu w zestawie, wywołuje Type.GetType .If it does not find the type in the assembly, it calls Type.GetType.

Dotyczy