PropertyDescriptor.GetValue(Object) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera bieżącą wartość właściwości w składniku.When overridden in a derived class, gets the current value of the property on a component.

public:
 abstract System::Object ^ GetValue(System::Object ^ component);
public abstract object GetValue (object component);
abstract member GetValue : obj -> obj
Public MustOverride Function GetValue (component As Object) As Object

Parametry

component
Object

Składnik z właściwością, dla której ma zostać pobrana wartość.The component with the property for which to retrieve the value.

Zwraca

Object

Wartość właściwości danego składnika.The value of a property for a given component.

Uwagi

Zazwyczaj ta metoda jest implementowana poprzez odbicie.Typically, this method is implemented through reflection.

Ta metoda automatycznie wywołuje metodę prezmiany, OnComponentChanging i metodę po zmianie, OnComponentChanged , z IComponentChangeService .This method automatically calls the pre-change method, OnComponentChanging, and post-change method, OnComponentChanged, of the IComponentChangeService.

Uwagi dotyczące implementowania

Podczas przesłonięcia tej metody pobiera bieżącą wartość właściwości przez wywołanie metody "GetMyProperty", która ma być zaimplementowana.When you override this method, it gets the current value of the property by invoking a "GetMyProperty" method that you need to implement. Wyjątek w tej metodzie powinien przechodzić przez.An exception in that method should pass through.

Dotyczy