PropertyDescriptor.IsLocalizable Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ta właściwość powinna być zlokalizowana, zgodnie z opisem w LocalizableAttribute .Gets a value indicating whether this property should be localized, as specified in the LocalizableAttribute.

public:
 virtual property bool IsLocalizable { bool get(); };
public virtual bool IsLocalizable { get; }
member this.IsLocalizable : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsLocalizable As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli element członkowski jest oznaczony z LocalizableAttribute ustawioną na true ; w przeciwnym razie, false .true if the member is marked with the LocalizableAttribute set to true; otherwise, false.

Uwagi

Gdy właściwość jest oznaczona z LocalizableAttribute zestawem na true i użyta w projektancie wizualizacji, jego wartości są zapisywane w pliku zasobów.When a property is marked with the LocalizableAttribute set to true and used in a visual designer, its values are saved in a resource file. Jeśli oznaczesz Właściwość atrybutem, a następnie ustawisz właściwość w kodzie, pliki zasobów nie będą używane.If you mark a property with the attribute and then set the property in code, resource files are not used.

Dotyczy

Zobacz też