PropertyDescriptor.OnValueChanged(Object, EventArgs) Metoda

Definicja

Wywołuje zaimplementowane zdarzenie ValueChanged .Raises the ValueChanged event that you implemented.

protected:
 virtual void OnValueChanged(System::Object ^ component, EventArgs ^ e);
protected virtual void OnValueChanged (object component, EventArgs e);
abstract member OnValueChanged : obj * EventArgs -> unit
override this.OnValueChanged : obj * EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnValueChanged (component As Object, e As EventArgs)

Parametry

component
Object

Obiekt, który wywołuje zdarzenie.The object that raises the event.

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda powinna być wywoływana przez implementację deskryptora właściwości, gdy wartość właściwości została zmieniona.This method should be called by your property descriptor implementation when the property value has changed.

Dotyczy