PropertyDescriptorCollection.IDictionary.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy IDictionary zawiera element z określonym kluczem.Determines whether the IDictionary contains an element with the specified key.

 virtual bool System.Collections.IDictionary.Contains(System::Object ^ key) = System::Collections::IDictionary::Contains;
bool IDictionary.Contains (object key);
abstract member System.Collections.IDictionary.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IDictionary.Contains : obj -> bool
Function Contains (key As Object) As Boolean Implements IDictionary.Contains

Parametry

key
Object

Klucz, który ma zostać zlokalizowany w IDictionary .The key to locate in the IDictionary.

Zwraca

Boolean

true Jeśli IDictionary zawiera element z kluczem; w przeciwnym razie, false .true if the IDictionary contains an element with the key; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy