PropertyDescriptorCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje element do elementu IList .Adds an item to the IList.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Element, który ma zostać dodany do kolekcji.The item to add to the collection.

Zwraca

Int32

Położenie, do którego wstawiono nowy element.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Dotyczy