PropertyDescriptorCollection.IList.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z kolekcji.Removes all items from the collection.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PropertyDescriptorCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the PropertyDescriptorCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy