PropertyDescriptorCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia element do kolekcji w określonym indeksie.Inserts an item into the collection at a specified index.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Liczony od elementu zerowego indeks, w którym powinien zostać wstawiony parametr value.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

Element, który ma zostać wstawiony do kolekcji.The item to insert into the collection.

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

Dotyczy