PropertyDescriptorCollection.IList.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element z kolekcji o określonym indeksie.Gets or sets an item from the collection at a specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać pobrany lub ustawiony.The zero-based index of the item to get or set.

Wartość właściwości

Object

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

value nie jest PropertyDescriptor .value is not a PropertyDescriptor.

index jest mniejsza niż 0.index is less than 0.

-lub--or- index jest równa lub większa niż Count .index is equal to or greater than Count.

Dotyczy