RecommendedAsConfigurableAttribute.Yes Pole

Definicja

Określa, że właściwość może być używana jako ustawienie aplikacji.Specifies that a property can be used as an application setting. To static pole jest tylko do odczytu.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::RecommendedAsConfigurableAttribute ^ Yes;
public static readonly System.ComponentModel.RecommendedAsConfigurableAttribute Yes;
 staticval mutable Yes : System.ComponentModel.RecommendedAsConfigurableAttribute
Public Shared ReadOnly Yes As RecommendedAsConfigurableAttribute 

Wartość pola

RecommendedAsConfigurableAttribute

Uwagi

Po oznaczeniu właściwości RecommendedAsConfigurableAttribute atrybutem ustawionym na true , wartość tego atrybutu jest ustawiana na stałą składową Yes .When you mark a property with RecommendedAsConfigurableAttribute set to true, the value of this attribute is set to the constant member Yes.

W związku z tym, jeśli chcesz sprawdzić, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, musisz określić atrybut jako RecommendedAsConfigurableAttribute.Yes .Therefore, when you want to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as RecommendedAsConfigurableAttribute.Yes.

Dotyczy

Zobacz też