SortDescription Struktura

Definicja

Definiuje kierunek i nazwę właściwości, która ma być używana jako kryterium sortowania kolekcji.Defines the direction and the property name to be used as the criteria for sorting a collection.

public value class SortDescription
public struct SortDescription
type SortDescription = struct
Public Structure SortDescription
Dziedziczenie
SortDescription

Konstruktory

SortDescription(String, ListSortDirection)

Inicjuje nowe wystąpienie SortDescription struktury.Initializes a new instance of the SortDescription structure.

Właściwości

Direction

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sortować w kolejności rosnącej czy malejącej.Gets or sets a value that indicates whether to sort in ascending or descending order.

IsSealed

Pobiera wartość wskazującą, czy ten obiekt jest w niezmiennym stanie.Gets a value that indicates whether this object is in an immutable state.

PropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę właściwości, która jest używana jako kryterium sortowania.Gets or sets the property name being used as the sorting criteria.

Metody

Equals(Object)

Porównuje określone wystąpienie i bieżące wystąpienie o SortDescription równość wartości.Compares the specified instance and the current instance of SortDescription for value equality.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia SortDescription.Returns the hash code for this instance of SortDescription.

Operatory

Equality(SortDescription, SortDescription)

Porównuje SortDescription dwa obiekty pod kątem równości wartości.Compares two SortDescription objects for value equality.

Inequality(SortDescription, SortDescription)

Porównuje SortDescription dwa obiekty pod kątem nierówności wartości.Compares two SortDescription objects for value inequality.

Dotyczy