TypeConverter.CanConvertFrom Metoda

Definicja

Zwraca czy ten konwerter może skonwertować obiekt jednego typu na typ tego konwertera.Returns whether this converter can convert an object of one type to the type of this converter.

Przeciążenia

CanConvertFrom(Type)

Zwraca czy ten konwerter może skonwertować obiekt danego typu na typ tego konwertera.Returns whether this converter can convert an object of the given type to the type of this converter.

CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type)

Zwraca czy ten konwerter może skonwertować obiekt danego typu na typ tego konwertera przy użyciu określonego kontekstu.Returns whether this converter can convert an object of the given type to the type of this converter, using the specified context.

CanConvertFrom(Type)

Zwraca czy ten konwerter może skonwertować obiekt danego typu na typ tego konwertera.Returns whether this converter can convert an object of the given type to the type of this converter.

public:
 bool CanConvertFrom(Type ^ sourceType);
public bool CanConvertFrom (Type sourceType);
member this.CanConvertFrom : Type -> bool
Public Function CanConvertFrom (sourceType As Type) As Boolean

Parametry

sourceType
Type

TypeReprezentuje typ, z którego ma zostać przeprowadzona konwersja.A Type that represents the type you want to convert from.

Zwraca

Boolean

true Jeśli ten konwerter może wykonać konwersję; w przeciwnym razie false .true if this converter can perform the conversion; otherwise, false.

Uwagi

Zgodnie z zaimplementowaną w tej klasie Metoda ta zawsze zwraca wartość false .As implemented in this class, this method always returns false. Nigdy nie zwraca true .It never returns true.

Dotyczy

CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type)

Zwraca czy ten konwerter może skonwertować obiekt danego typu na typ tego konwertera przy użyciu określonego kontekstu.Returns whether this converter can convert an object of the given type to the type of this converter, using the specified context.

public:
 virtual bool CanConvertFrom(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, Type ^ sourceType);
public virtual bool CanConvertFrom (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, Type sourceType);
abstract member CanConvertFrom : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * Type -> bool
override this.CanConvertFrom : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * Type -> bool
Public Overridable Function CanConvertFrom (context As ITypeDescriptorContext, sourceType As Type) As Boolean

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

ITypeDescriptorContextZawiera kontekst formatu.An ITypeDescriptorContext that provides a format context.

sourceType
Type

TypeReprezentuje typ, z którego ma zostać przeprowadzona konwersja.A Type that represents the type you want to convert from.

Zwraca

Boolean

true Jeśli ten konwerter może wykonać konwersję; w przeciwnym razie false .true if this converter can perform the conversion; otherwise, false.

Uwagi

Zgodnie z zaimplementowaną w tej klasie Metoda ta zwraca wartość false , chyba że sourceType jest to InstanceDescriptor .As implemented in this class, this method returns false, unless sourceType is an InstanceDescriptor.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zastąp tę metodę, aby zapewnić własne wymagania dotyczące konwersji.Override this method to provide your own conversion requirements.

Użyj context parametru, aby wyodrębnić dodatkowe informacje o środowisku, z którego ten konwerter jest wywoływany.Use the context parameter to extract additional information about the environment from which this converter is invoked. Ten parametr może być null , więc zawsze sprawdzaj.This parameter can be null, so always check it. Ponadto właściwości obiektu kontekstu mogą zwrócić null .Also, properties on the context object can return null.

Zobacz też

Dotyczy