TypeConverter.GetConvertFromException(Object) Metoda

Definicja

Zwraca wyjątek, który ma zostać zgłoszony, gdy nie można wykonać konwersji.Returns an exception to throw when a conversion cannot be performed.

protected:
 Exception ^ GetConvertFromException(System::Object ^ value);
protected Exception GetConvertFromException (object value);
member this.GetConvertFromException : obj -> Exception
Protected Function GetConvertFromException (value As Object) As Exception

Parametry

value
Object

Object do przekonwertowania lub null, jeśli obiekt jest niedostępny.The Object to convert, or null if the object is not available.

Zwraca

Exception

Exception, która reprezentuje wyjątek do zgłoszenia, gdy nie można wykonać konwersji.An Exception that represents the exception to throw when a conversion cannot be performed.

Wyjątki

Automatycznie generowane przez tę metodę.Automatically thrown by this method.

Dotyczy