TypeConverter.GetStandardValues Metoda

Definicja

Zwraca kolekcję wartości standardowych dla typu danych, dla których zaprojektowano ten konwerter typów.Returns a collection of standard values for the data type this type converter is designed for.

Przeciążenia

GetStandardValues()

Zwraca kolekcję wartości standardowych z domyślnego kontekstu dla typu danych, dla którego zaprojektowano ten konwerter typów.Returns a collection of standard values from the default context for the data type this type converter is designed for.

GetStandardValues(ITypeDescriptorContext)

Zwraca kolekcję wartości standardowych dla typu danych, który jest przeznaczony dla tego konwertera typów w przypadku podanego kontekstu formatu.Returns a collection of standard values for the data type this type converter is designed for when provided with a format context.

GetStandardValues()

Zwraca kolekcję wartości standardowych z domyślnego kontekstu dla typu danych, dla którego zaprojektowano ten konwerter typów.Returns a collection of standard values from the default context for the data type this type converter is designed for.

public:
 System::Collections::ICollection ^ GetStandardValues();
public System.Collections.ICollection GetStandardValues ();
member this.GetStandardValues : unit -> System.Collections.ICollection
Public Function GetStandardValues () As ICollection

Zwraca

ICollection

TypeConverter.StandardValuesCollectionZawiera standardowy zestaw prawidłowych wartości lub null Jeśli typ danych nie obsługuje standardowego zestawu wartości.A TypeConverter.StandardValuesCollection containing a standard set of valid values, or null if the data type does not support a standard set of values.

Uwagi

Zgodnie z zaimplementowaną w tej klasie Metoda ta zawsze zwraca wartość null .As implemented in this class, this method always returns null.

Dotyczy

GetStandardValues(ITypeDescriptorContext)

Zwraca kolekcję wartości standardowych dla typu danych, który jest przeznaczony dla tego konwertera typów w przypadku podanego kontekstu formatu.Returns a collection of standard values for the data type this type converter is designed for when provided with a format context.

public:
 virtual System::ComponentModel::TypeConverter::StandardValuesCollection ^ GetStandardValues(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context);
public virtual System.ComponentModel.TypeConverter.StandardValuesCollection GetStandardValues (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context);
abstract member GetStandardValues : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext -> System.ComponentModel.TypeConverter.StandardValuesCollection
override this.GetStandardValues : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext -> System.ComponentModel.TypeConverter.StandardValuesCollection
Public Overridable Function GetStandardValues (context As ITypeDescriptorContext) As TypeConverter.StandardValuesCollection

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

ITypeDescriptorContextZawiera kontekst formatu, którego można użyć do wyodrębnienia dodatkowych informacji o środowisku, z którego ten konwerter jest wywoływany.An ITypeDescriptorContext that provides a format context that can be used to extract additional information about the environment from which this converter is invoked. Ten parametr lub właściwości tego parametru mogą być null .This parameter or properties of this parameter can be null.

Zwraca

TypeConverter.StandardValuesCollection

, TypeConverter.StandardValuesCollection Który zawiera standardowy zestaw prawidłowych wartości lub null Jeśli typ danych nie obsługuje standardowego zestawu wartości.A TypeConverter.StandardValuesCollection that holds a standard set of valid values, or null if the data type does not support a standard set of values.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem na tej funkcji, zobacz TypeConverter Klasa.For an example on this function, see the TypeConverter class.

Uwagi

Zgodnie z implementacją w programie TypeConverter Ta metoda zawsze zwraca wartość null .As implemented in TypeConverter, this method always returns null.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zastąp tę metodę, jeśli typ, który ma zostać przekonwertowany, obsługuje wartości standardowe.Override this method if the type you want to convert supports standard values.

Zobacz też

Dotyczy