TypeConverter.SimplePropertyDescriptor.ResetValue(Object) Metoda

Definicja

Resetuje wartość tej właściwości składnika.Resets the value for this property of the component.

public:
 override void ResetValue(System::Object ^ component);
public override void ResetValue (object component);
override this.ResetValue : obj -> unit
Public Overrides Sub ResetValue (component As Object)

Parametry

component
Object

Składnik z wartością właściwości, która ma zostać zresetowana.The component with the property value to be reset.

Uwagi

Ta metoda poszukuje elementu DefaultValueAttribute .This method looks for a DefaultValueAttribute. Jeśli znajdzie, ustawia wartość właściwości na wartość określoną w atrybucie.If it finds one, it sets the value of the property to the value specified in the attribute. Jeśli ta metoda nie może znaleźć DefaultValueAttribute , szuka ResetMyProperty metody.If this method cannot find a DefaultValueAttribute, it looks for a ResetMyProperty method. Jeśli odnajdzie ResetMyProperty metodę, wywoła ją.If it finds a ResetMyProperty method, it invokes it. Jeśli ta metoda nie może znaleźć DefaultValueAttribute metody lub ResetMyProperty , wówczas nie wykonuje operacji.If this method cannot find a DefaultValueAttribute or a ResetMyProperty method, then it does not perform an operation.

Dotyczy

Zobacz też