TypeConverter.StandardValuesCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje zawartość tej kolekcji do tablicy.Copies the contents of this collection to an array.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);

Parametry

array
Array

Tablica, do której mają zostać skopiowane.The array to copy to.

index
Int32

Indeks w tablicy, w której powinien się rozpocząć kopiowanie.The index in the array where copying should begin.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też