TypeConverter.StandardValuesCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsSynchronizedZobacz.For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

falsewe wszystkich przypadkach.false in all cases.

Implementuje

Uwagi

Szybkość TypeConverter.StandardValuesCollection nie jest zsynchronizowana.For speed, the TypeConverter.StandardValuesCollection is not synchronized. Ponieważ jest tylko do odczytu, nie ma potrzeby jego synchronizowania.Since it is read-only, there is no need to synchronize it.

Dotyczy

Zobacz też