TypeConverter.StandardValuesCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję wartości.Represents a collection of values.

public: ref class TypeConverter::StandardValuesCollection : System::Collections::ICollection
public class TypeConverter.StandardValuesCollection : System.Collections.ICollection
type TypeConverter.StandardValuesCollection = class
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Class TypeConverter.StandardValuesCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
TypeConverter.StandardValuesCollection
Implementuje

Uwagi

Jest to prosta Klasa kolekcji, która pobiera tablicę wartości i konwertuje ją na kolekcję.This is a simple collection class that takes an array of values and converts it to a collection. Jest to lekkie i dobrze nadaje się do użytku GetStandardValuesw programie.It is lightweight and is well suited for use in GetStandardValues.

Konstruktory

TypeConverter.StandardValuesCollection(ICollection)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TypeConverter.StandardValuesCollection klasy.Initializes a new instance of the TypeConverter.StandardValuesCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę obiektów w kolekcji.Gets the number of objects in the collection.

Item[Int32]

Pobiera obiekt o określonym numerze indeksu.Gets the object at the specified index number.

Metody

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje zawartość tej kolekcji do tablicy.Copies the contents of this collection to an array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający dla tej kolekcji.Returns an enumerator for this collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje zawartość tej kolekcji do tablicy.Copies the contents of this collection to an array.

ICollection.Count

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, CountZobacz.For a description of this member, see Count.

ICollection.IsSynchronized

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsSynchronizedZobacz.For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SyncRootZobacz.For a description of this member, see SyncRoot.

IEnumerable.GetEnumerator()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, GetEnumerator()Zobacz.For a description of this member, see GetEnumerator().

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też