Win32Exception Klasa

Definicja

Zgłasza wyjątek dla kodu błędu Win32.Throws an exception for a Win32 error code.

public ref class Win32Exception : Exception
public ref class Win32Exception : System::Runtime::InteropServices::ExternalException
public class Win32Exception : Exception
public class Win32Exception : System.Runtime.InteropServices.ExternalException
[System.Serializable]
public class Win32Exception : System.Runtime.InteropServices.ExternalException
type Win32Exception = class
  inherit Exception
type Win32Exception = class
  inherit ExternalException
  interface ISerializable
Public Class Win32Exception
Inherits Exception
Public Class Win32Exception
Inherits ExternalException
Dziedziczenie
Win32Exception
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak przechwytywać wyjątek Win32 i interpretować jego zawartość.The following code example shows how to catch a Win32 exception and interpret its content. Przykład próbuje uruchomić nieistniejący plik wykonywalny, co spowoduje wyjątek Win32.The example attempts to start a nonexistent executable, which results in a Win32 exception. Po przechwyceniu wyjątku przykład pobiera odpowiedni komunikat o błędzie, kod i pochodzenie wyjątku.Upon catching the exception, the example fetches the respective error message, code, and origin of the exception.

try
{
  System::Diagnostics::Process^ myProc = gcnew System::Diagnostics::Process;
  //Attempting to start a non-existing executable
  myProc->StartInfo->FileName = "c:\nonexist.exe";
  //Start the application and assign it to the process component.
  myProc->Start();
}
catch ( Win32Exception^ w ) 
{
  Console::WriteLine( w->Message );
  Console::WriteLine( w->ErrorCode );
  Console::WriteLine( w->NativeErrorCode );
  Console::WriteLine( w->StackTrace );
  Console::WriteLine( w->Source );
  Exception^ e = w->GetBaseException();
  Console::WriteLine( e->Message );
}
try {
System.Diagnostics.Process myProc = new System.Diagnostics.Process();
myProc.StartInfo.FileName = "c:\nonexist.exe"; //Attempting to start a non-existing executable
myProc.Start();  //Start the application and assign it to the process component.  
}
catch(Win32Exception w) {
Console.WriteLine(w.Message);
Console.WriteLine(w.ErrorCode.ToString());
Console.WriteLine(w.NativeErrorCode.ToString());
Console.WriteLine(w.StackTrace);
Console.WriteLine(w.Source);
Exception e=w.GetBaseException();
Console.WriteLine(e.Message);
}
Try
  Dim myProc As New System.Diagnostics.Process()
  myProc.StartInfo.FileName = "c:\nonexist.exe" 'Attempting to start a non-existing executable
  myProc.Start()  'Start the application and assign it to the process component.  

Catch w As System.ComponentModel.Win32Exception
  Console.WriteLine(w.Message)
  Console.WriteLine(w.ErrorCode.ToString())
  Console.WriteLine(w.NativeErrorCode.ToString())
  Console.WriteLine(w.StackTrace)
  Console.WriteLine(w.Source)
  Dim e As New Exception()
  e = w.GetBaseException()
  Console.WriteLine(e.Message)
End Try

Uwagi

Kody błędów Win32 są tłumaczone z ich liczbowych reprezentacji do komunikatu systemowego, gdy są wyświetlane.Win32 error codes are translated from their numeric representations into a system message when they are displayed. Użyj NativeErrorCode, aby uzyskać dostęp do liczbowej reprezentacji kodu błędu skojarzonego z tym wyjątkiem.Use NativeErrorCode to access the numeric representation of the error code associated with this exception. Aby uzyskać więcej informacji o kodach błędów, zobacz sekcję "kody błędów Win32" w dokumentacji zestawu SDK platformy pod adresem https://msdn.microsoft.com.For more information about the error codes, see "Win32 Error Codes" in the Platform SDK documentation at https://msdn.microsoft.com.

Konstruktory

Win32Exception()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Win32Exception przy użyciu ostatniego błędu Win32, który wystąpił.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the last Win32 error that occurred.

Win32Exception(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Win32Exception z określonym błędem.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified error.

Win32Exception(Int32, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Win32Exception z określonym błędem i określonym szczegółowym opisem.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified error and the specified detailed description.

Win32Exception(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Win32Exception z określonym kontekstem i informacjami o serializacji.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified context and the serialization information.

Win32Exception(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Win32Exception z określonym szczegółowym opisem.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified detailed description.

Win32Exception(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Win32Exception z określonym szczegółowym opisem i określonym wyjątkem.Initializes a new instance of the Win32Exception class with the specified detailed description and the specified exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
ErrorCode

Pobiera HRESULT błędu.Gets the HRESULT of the error.

(Odziedziczone po ExternalException)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera wystąpienie Exception, które spowodowało wyjątek bieżący.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
NativeErrorCode

Pobiera kod błędu Win32 skojarzony z tym wyjątkiem.Gets the Win32 error code associated with this exception.

Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception, który jest główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Ustawia obiekt SerializationInfo na nazwę pliku i numer wiersza, w którym wystąpił ten Win32Exception.Sets the SerializationInfo object with the file name and line number at which this Win32Exception occurred.

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który zawiera NativeErrorCodelub HResultlub oba te elementy.Returns a string that contains the NativeErrorCode, or HResult, or both.

ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
ToString()

Zwraca ciąg, który zawiera wartość HRESULT błędu.Returns a string that contains the HRESULT of the error.

(Odziedziczone po ExternalException)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy