AppSettingsReader Klasa

Definicja

Udostępnia metodę odczytywania wartości określonego typu z konfiguracji.Provides a method for reading values of a particular type from the configuration.

public ref class AppSettingsReader
public class AppSettingsReader
type AppSettingsReader = class
Public Class AppSettingsReader
Dziedziczenie
AppSettingsReader

Przykłady

Poniższy przykład tworzy plik konfiguracji, który zawiera <appSettings> sekcję, a następnie używa AppSettingsReader do odczytywania właśnie wygenerowanych ustawień.The following example creates a configuration file that contains the <appSettings> section, and then uses the AppSettingsReader to read the settings just generated.

using System; 
using System.Configuration; 

class Program 
{ 
  static void Main(string[] args) 
  { 
    var reader = new AppSettingsReader(); 

    var stringSetting = reader.GetValue("String setting", typeof(string)); 
    Console.WriteLine("String setting: " + stringSetting); 

    var dateTimeSetting = reader.GetValue("DateTime setting", typeof(DateTime)); 
    Console.WriteLine("DateTime setting: " + dateTimeSetting); 

    try 
    { 
      var missingSetting = reader.GetValue("Int setting", typeof(Int32)); 
    } 
    catch (InvalidOperationException e) 
    { 
      Console.WriteLine("Missing key error: " + e.Message); 
    } 

    Console.WriteLine("Press any key to continue"); 
    Console.ReadKey(); 
  } 
} 

Poniższy przykład ilustruje plik konfiguracji używany w poprzednim przykładzie.The following example demonstrates a configuration file used by the previous example.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <appSettings> 
    <add key="String setting" value="String retrieved from App.Config"/> 
    <add key="Date setting" value="Thursday, December 01, 2005 12:53:56 PM"/> 
  </appSettings> 
</configuration> 

Konstruktory

AppSettingsReader()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AppSettingsReader.Initializes a new instance of the AppSettingsReader class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetValue(String, Type)

Pobiera wartość określonego klucza z AppSettings właściwości i zwraca obiekt określonego typu zawierający wartość z konfiguracji.Gets the value for a specified key from the AppSettings property and returns an object of the specified type containing the value from the configuration.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też