AssemblyHash.Algorithm Właściwość

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Pobiera lub ustawia algorytm wyznaczania wartości skrótu.Gets or sets the hash algorithm.

public:
 property System::Configuration::Assemblies::AssemblyHashAlgorithm Algorithm { System::Configuration::Assemblies::AssemblyHashAlgorithm get(); void set(System::Configuration::Assemblies::AssemblyHashAlgorithm value); };
public System.Configuration.Assemblies.AssemblyHashAlgorithm Algorithm { get; set; }
[System.Obsolete("The AssemblyHash class has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public System.Configuration.Assemblies.AssemblyHashAlgorithm Algorithm { get; set; }
[System.Obsolete]
public System.Configuration.Assemblies.AssemblyHashAlgorithm Algorithm { get; set; }
member this.Algorithm : System.Configuration.Assemblies.AssemblyHashAlgorithm with get, set
Public Property Algorithm As AssemblyHashAlgorithm

Wartość właściwości

AssemblyHashAlgorithm

Algorytm wyznaczania wartości skrótu zestawu.An assembly hash algorithm.

Atrybuty

Uwagi

Skrót składa się z tablicy bajtowej i wartości z klasy obsługiwanych typów algorytmów.The hash is made up of a byte array and a value from a class of supported algorithm types.

Dotyczy

Zobacz też