System.Configuration.Assemblies Przestrzeń nazw

System.Configuration.Assemblies Przestrzeń nazw zawiera klasy, które są używane do konfigurowania zestawu. The System.Configuration.Assemblies namespace contains classes that are used to configure an assembly.

Struktury

AssemblyHash

Reprezentuje skrót zawartości manifestu zestawu.Represents a hash of an assembly manifest's contents.

Wyliczenia

AssemblyHashAlgorithm

Określa wszystkie algorytmy wyznaczania wartości skrótu używane do tworzenia skrótów plików i generowania silnej nazwy.Specifies all the hash algorithms used for hashing files and for generating the strong name.

AssemblyVersionCompatibility

Definiuje różne typy zgodności wersji zestawu.Defines the different types of assembly version compatibility. Ta funkcja jest niedostępna w wersji 1,0 .NET Framework.This feature is not available in version 1.0 of the .NET Framework.